לעמוד החדשות
המצטרף/ת האחרון/ה לארגון נקים נחנו מה מ- מודיעין עלית --- דוד בן גוריון וראשית השת"פ עם האויב בשואה עד להפקרות הבטחונית של היום
השופט אליקים רובינשטיין - תלונה על עבירה על כללי האתיקה  
הגב לנושא    אינדקס הפורומים -> אינדקס השופטיםעדכונים של נקים:

june2021 interview of Yativ&Seligmann to Francesoir.fr on Covid19 vaccination in europe
חמישי 24.06.21 19:48

Kinder können an der Spike-Protein sterben
רביעי 23.06.21 21:29

Children may die from spike protein expelled by the vaccinated
רביעי 23.06.21 19:40

מומלצים:

אוהב את ישראל, אוהב צדק? לארגון `נקים` דרוש נדבן פילנטרופ ולוחם

מעריב חושף ששופטי העליון גונבים מהציבור הטבות מפליגות הכל בניגוד גמור לחוק

רצח רבין:השבכ נעתר לבקשה של נקים לשחרר את פרופ' היס מחובת הסודיות על ניתוח הגופה

בלי בושה: השופטת ורדה אלשיך סידרה למקורבה השופט בדימוס פלפל שכר טרחה של 10 מיליון ש"ח

עמיר מנור, כתב מעריב, הוקלט משקר טרם הוציא כתבה שקרית נגד 'נקים' המיחצנת את רשם האגודות ושותפיו

שחיתות מע' המשפט פורצת את מחסום הקול,ראיון על ארגון נקים בקול ישראל, בייניש, מזוז ושנדר תחת ביקורת

הראל סגל: 'יש אדונים לארץ הזו והדמוקרטיה משרתת אותם ואת האינטרסים שלהם. כל היתר, וזה כולל את רובכם, נתונים במעמד עבדים החיים באשליית אדנות...'

צפה בנושא הקודם :: צפה בנושא הבא  
מחבר הודעה
עזריאל
אורח
הודעהפורסם: רביעי 20.06.07 16:22    נושא ההודעה: השופט אליקים רובינשטיין - תלונה על עבירה על כללי האתיקה

שבתאי עזריאל, מהנדס תעשייה וניהול

10 יוני, 2007

לכבוד,
פרופ` דניאל פרידמן,
שר המשפטים,
ירושלים

כבוד השר,השופט אליקים רובינשטיין - תלונה על עבירה על כללי האתיקהתקציר

1. השופט אליקים רובינשטיין שפט ביום 6.6.07, כאשר בפניו הופיעו נציגי פרקליטות המדינה, בעוד אשתו, מרים רובינשטיין, מכהנת כמשנה לפרקליט המדינה ומדובר לכאורה בעבירה על כלל 15 (ב) (7) לכללי האתיקה.

2. אציין שלא מדובר בתלונה קנטרנית, אלא במהלך למניעת תופעה שהשלכותיה חמורות. לדאבוני, כיו"ר "עמותת נפגעים" צברתי ניסיון לא מבוטל בעתירות לבג"ץ ונוכחתי שבין הפרקליטים לשופטים קיימת לרוב סימביוזה מוחלטת, בהיותם כפיפים וממונים אלה על אלה במישרין או באמצעות צאצאיהם ובני זוגם, והם לעתים חברים קרובים ביותר ואף בני משפחה. התוצאה היא שהמתנהל בבית המשפט העליון, כלל אינו מזכיר הליך משפטי.

3. למותר לציין שהתכונה החשובה ביותר של שופט היא נייטראליות. בבית המשפט העליון, היא לא קיימת ואבקש מכבודו, כשר המשפטים, לבדוק את טענתי.


מהות התלונה

4. בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-9841 בסעיף 18, נכתב כדלקמן:

קובלנה על שופט

18 (א) שר המשפטים רשאי להגיש לבית הדין קובלנה על שופט על יסוד אחד מאלה:

...

(5) השופט הפר כלל מכללי האתיקה לשופטים שנקבעו לפי סעיף 16א

5. בסעיף 16א נאמר:

כללי אתיקה לשופטים

16א. נשיא בית המשפט העליון, בהסכמת חבר שופטי בית המשפט העליון ולאחר התייעצות עם שר המשפטים, רשאי לקבוע כללי אתיקה לשופטים.

6. בקובץ התקנות 6591 מיום 5.6.07, פורסמו כללי אתיקה לשופטים.

7. בכלל האתיקה מס` 15 נכתב:

15 (א) שופט לא ישב בדין אם מצא מיוזמתו או לבקשת בעל דין כי קיימות נסיבות שיש בהן כדי ליצור חשש ממשי למשוא פנים בניהול המשפט.

(ב) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), שופט לא ישב בדין ביודעו שמתקיים אחד מאלה:

(7) בן משפחה של השופט הוא עורך דין, שותף, או שכיר במשרד עורכי הדין המייצג בעל דין.

8. ביום 6.6.07, לאחר שפורסמו ונכנסו לתוקפם כללי האתיקה, שפט מר רובינשטיין במספר תיקים שבהם המדינה היתה המשיבה, כגון בג"ץ 7530/01, בג"ץ 11457/03, בג"ץ 5122/06 ונוספים.

9. בפניו הופיעו עורכי דין מטעם פרקליטות המדינה, שייצגו את המשיבה.

10. אשתו של השופט רובינשטיין, מכהנת בפרקליטות המדינה כמשנה לפרקליט המדינה.

11. פרקליטות המדינה היא משרד עורכי הדין המייצג את המדינה, ועם כל הכבוד, דומה שאין חולק שמר רובינשטיין עבר עבירת אתיקה.

12. כאמור בסעיף 18 (א) לעיל, שר המשפטים רשאי לקבול על שופט, בגין העבירה שעבר מר רובינשטיין.

13. אבקש מכבודך להפעיל את סמכותך.

היתכנות של קשיים בבירור הקובלנה

14. נראה שהמחוקק לא לקח בחשבון אפשרות של קובלנה כנגד שופט בית משפט עליון.

15. לפי סעיף 17 (א) לחוק בתי המשפט, שניים מתוך מותב של שלושה, או שלושה מתוך מותב של חמישה חברי בית הדין המשמעתי יהיו שופטים של בית משפט עליון, דהיינו חבריו להרכב של הנקבל.

16. כמו כן, כאמור בסעיף 17 (ב), חברי בית הדין יתמנו לכל ענין בידי נשיא בית המשפט העליון על פי החלטה של חבר שופטיו ובעניין התלונה הקונקרטית קיימת בעייה עקרונית.

17. נשיאת בית המשפט העליון כבר קבעה בעניין זה עמדה נחרצת וקיים ספק באם תוכל להתערב במקרה דנן.

18. כידוע, עו"ד דניאלה ביניש, שהיא בתה של גב` דורית ביניש, עבדה בעבר בפרקליטות המדינה והרבתה להופיע בפני שופטי בית המשפט העליון.

19. ב- 14.10.05 התפרסמה כתבה פרי עטי ב"מוסף הארץ", "העתירה נדחית ותמסור ד"ש חמה לאמא". ביום 28.9.05, פניתי בשאלה אל גב` ביניש באמצעות דוברת בתי המשפט. הסתמכתי על כללי אתיקה שטרם קיבלו תוקף חוקי, ושאלתי מדוע אינה פוסלת עצמה מדיונים שבהם מופיעים בפניה חבריה של בתה. התשובה היתה: "השאלה אינה ראוייה לתגובה".

השלכות

20. כאמור בתקציר, לא מדובר בתלונה קנטרנית, אלא במהלך למניעת תופעה שהשלכותיה חמורות, ובמצב בלתי אפשרי עבורי, כאזרח הנזקק לשירותי בית המשפט העליון.

21. התכונה החשובה ביותר של שופט היא נייטראליות. בית המשפט העליון הוא מבחינתי מלכודת פתאים והמתרחש בו, כלל וכלל אינו דומה להליך משפטי.

22. בפברואר 1996 הוקמה עמותת נפגעי מס רכוש (נמר), שנאבקה לביטול המס וכנגד עוולות מינהליות קשות. מס רכוש נהג הוציא שומות פיקטיוויות ומופרזות, הסתיר מידע, עיקל ללא הצדקה, התעמר קשות בקשישים וקשי-יום והתעלם מהחוק. על כך אמר השופט חשין ביום 7.4.98: "אינני יושב בבית המשפט העליון בכדי לדון בכל עוולות המדינה" ומזלנו שלא בכל העתירות נתקלנו בחשין.

23. בוועדות הערר למס רכוש כיהנו "שופטים" שנבחרו על ידי מס רכוש, ייצגו את לקוחותיהם בפני הפקידים ובתום הדיון הנישומים סולקו מהאולם והפקידים נותרו בעת מתן ההחלטה.

24. אבקש להקדים ולהבהיר מהיכן נסיוני בבית המשפט העליון, למרות היותי מהנדס ניהול.

25. במהלך המערכה הציבורית נמר ניהלה 13 עתירות לבג"ץ באופן ישיר או עקיף (באמצעות חבריה) ובכולן הייתי מעורב. את מרביתן ניסחתי בעצמי כיו"ר עמותת הנפגעים והופעתי בדיונים. כ- 25 פעמים הגעתי לבג"ץ, צפיתי בכמאה וחמישים דיונים (של אחרים) והחלפתי 70-80 תגובות עם נציגי המדינה. במהלך השנים, אף הסתייעו בי עשרות רבות של עורכי-דין, חלקם בענייני מס רכוש, וחלקם בענייני משפט מינהלי והכנת בג"צים.

26. מכאן יובן, שאת מסקנותי על המתרחש בבג"ץ, לא צברתי מאירוע בודד, אלא מסידרת מגעים צפופה רבת שנים והתופעות בהן נתקלתי הן למשל...

27. כמעט כל תגובות המדינה לקו החל ב"טעויות" וכלה במצגים פיקטיוויים עם כוונת הטעייה.

28. כאשר הייתי פונה בתלונה כנגד פרקליט לממונים שלו במהלך עתירה, היו אומרים לי שלא מתערבים בנושא כל עוד העתירה בעיצומה.

29. מצד שני, השופטים שאליהם פניתי שוב ושוב, פשוט נמנעו מלהגיב ונוכחתי בשיתוף פעולה מלא בין הפרקליטים לשופטים, עד כדי סיוע מצד השופטים לשיבוש הליכי משפט. זוהי טענה חמורה ביותר אך לדאבוני, מבחינתי היא נחרצת. הבולט מכולם היה השופט חשין, אך הוא לא ישב לבד בהרכב.

30. הפרקליטים, בניגוד לעותרים, פטורים כידוע מהגשת תצהיר, והם מרבים כאמור בהגשת מצגים פיקטיוויים. במצב זה העותר ממולכד ומאמציו אינם מתמקדים בסוגיות משפטיות, אלא בהפרכת המצגים שמגישים הפרקליטים.

31. כללי המשחק המקובלים הם, שאם העותר מצליח להוכיח שהמצג פיקטיווי, הפרקליט לכל היותר מתבקש להגיש את תגובתו מחדש והדיון נדחה. מיותר לתאר כיצד מגיב בית המשפט, אם העותר נתפס במצג לא מדוייק.

32. במיוחד מיותר לתאר, מה גורלו של עותר שלא מצליח להפריך את המצג הפיקטיווי של הפרקליטות. הוא לא רק מאבד את עולמו (וזו הסיבה שפנה לעתור), אלא יוצא מוכה וחבול בכיסו ובכבודו.

33. כל תלונותי המנומקות והמגובות בראיות אל היועץ המשפטי לממשלה שהיה באותה עת מר אליקים רובינשטיין, או אל פרקליטת המדינה גב` עדנה ארבל כנגד המתרחש במחלקת בג"צים (באותה עת מר עוזי פוגלמן היה מנהל המחלקה) לא טופלו, או לכל היותר נמרחו. לא התפלאתי. לפניו כיהנו בתפקיד השופטת ביניש והשופט חשין.

34. התנצלותי על אריכות הדברים, אך לדעתי הם חיוניים להבנת התוצאות החמורות של התופעה.

35. מרבית המגעים שלי היו מול עו"ד יהודה שפר, סגן בכיר לפרקליטת המדינה, המכהן כיום כיו"ר הרשות למלחמה בהלבנת הון (להלן, רלב"ה). במקרה מסויים, גב` ארבל אפילו העבירה אליו תלונה להתייחסות, והוא בדק את עצמו ומצא שהוא בסדר.

36. בבג"צ 7634/98, אירעה לשפר תקלה. מצגיו הכוזבים גרמו לכך שאיאלץ למשוך את העתירה, אך מאוחר יותר, עלה בידי - במסגרת עתירה אחרת - להציג ראיות המפריכות את המצג וזכיתי בעתירה. במרס 2001 פניתי בתלונה לוועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין, כנגד יהודה שפר, עוזי פוגלמן ומעורבים נוספים.

37. ועדת האתיקה דנה והחליטה שהתלונה כנגד שפר מוצדקת, ופתחה כנגדו תיק משמעתי (בד"מ 23/02), בגין שיבוש הליכי משפט בבג"ץ, ומדובר בעבירה מסוג פשע שיש עמה קלון. אילו הורשע, בוודאי שהיה מפוטר לאלתר מכהונתו כיו"ר רלב"ה.

38. מה שהתרחש לאחר מכן, ממחיש יותר מכל את התנהלות הפרקליטות. הפרקליטות כולה הזדקפה על רגליה האחוריות, להפעיל מכבש לחצים אדיר על ועד מחוז ירושלים של לשכת עוה"ד ולבטל את רוע הגזירה. ברבות הלחצים, אף קיימה הלשכה דיון נוסף אך לא נסוגה מעמדתה.

39. בשלב זה, התערב מר רובינשטיין, למרות ניגודי העניינים שבהם הוא נמצא, הואיל ומתוקף תפקידו, הוא ממונה על מחלקת הבג"צים ואילו התברר בדין המשמעתי באיזה אופן מכינים הודעות לבג"ץ התוצאה היתה עלולה לפגוע בסיכוייו להתמנות לעליון.

40. ביום האחרון לכהונתו כיועץ משפטי לממשלה, מר רובינשטיין הורה על הפסקת ההליך המשמעתי בתוקף סמכותו לפי סעיף 79ב בחוק לשכת עורכי הדין. ההחלטה נומקה ב"טובת הפרקליט", למרות שהסמכות לכך הוקנתה ליועץ המשפטי לממשלה בנימוקים של "טובת הכלל".

41. מיותר לומר, גם אם אנקוט בדיבור המתון ביותר, שמדובר באחת ההחלטות הקיצוניות בחומרתן שעליהן חתם אי פעם יועץ משפטי לממשלה בישראל.

42. ערר שהופנה מטעם לשכת עוה"ד אל גב` עדנה ארבל כמ"מ היועמ"ש, וערר שאני הפניתי אל מר מני מזוז, נדחו בטענה שהחלטת מר רובינשטיין מקובלת עליהם.

43. התוצאה היא, שבראש הרשות למלחמה בהלבנת הון, מכהן אדם שלא זוכה מאישום בעבירת פשע שיש עמה קלון, ועקב סירובו של מר מזוז להכניס לתיקו הערה, הוא אף כשיר להתמנות לשופט.

דברי סיכום ומסקנות

44. הפרקליטים מודעים לכך שהם חסינים. כאזרח, בית המשפט העליון הוא מבחינתי מלכודת.

45. בג"ץ קובע את הרף להתנהגות המינהל הציבורי באמצעות פסקי הדין שלו. כאלפיים עתירות מוגשות מדי שנה לבג"ץ. אילו בג"ץ חפץ, היה באפשרותו להכניס סדר לחיינו כבאיבחת סכין, אך העובדה היא שהוא נמנע מכך. התוצאה היא שהמערכות קורסות, והסיבה נעוצה לדעתי בסימביוזה הקיימת בין הפרקליטות לבית המשפט העליון.

46. בימים הקרובים צפוייה להתכנס הועדה לבחירת שופטים, שתדון בין השאר במועמדות של השופטת דבורה ברלינר. יוזכר כי בתה, הפרקליטה דפנה ברלינר, מרבה להופיע בפני שופטי בית המשפט העליון, וחבריה לעבודה בפרקליטות, יופיעו בפני אמה, השופטת, אם תתמנה. כמובן שגם במקרה זה תחול עבירת אתיקה מצד השופטת ברלינר.

47. עוד יוזכר שהפרקליטה אורית סון היא נכדתו של הנשיא אגרנט (ז"ל) ואילו מנהלת מחלקת הבג"צים היא הפרקליטה אסנת מנדל, בתו של השופט העליון משה זילברג (ז"ל) ומי שהתמחתה אצל השופט העליון יצחק כהן. אולי יהיו מי שיפתחו את חוברת הכללים ויאמרו שבמקרה שלהן אין עבירת אתיקה. מצד שני, איני סבור שיש מי שיאמין, שבהתדיינות של אזרח רגיל, מולן, השופט יהיה נייטראלי.

סעדים

48. הנך מתבקש להפעיל את סמכותך ולהורות על הגשת קובלנה כנגד הנילון.

49. במידה ותחליט בשלילה, אצפה כמובן להנמקות מפורטות.

חלופות

50. סבורני שאין זה מכובד למדינת ישראל, שכנגד שופט של בית משפט עליון תוגש קובלנה.

51. מצד שני, המצב הקיים אינו מאפשר לי להיכנס אל שערי בית המשפט העליון כדי לקבל את שירותיו.

52. אשמח להסיר את תלונתי, אם תוצג בפני דרך חליפית שבה יובטח לעותר מעמד שווה למעמד של פרקליט; תוקם רשות לחקירת תלונות נגד פרקליטים; יוטל על פרקליטים להציג תצהירים; תבוצע פעולה יסודית למניעת ניגודי העניינים שבין שופטים לפרקליטים, כך שעותר יוכל ליהנות משיפוט נייטראלי וללא משוא פנים, גם אם הדבר כולל העברת פרקליטים מתפקידם הנוכחי לתפקידים אחרים.בכבוד רב,
שבתאי עזריאלhttp://www.azriel.co.il/modules.php?name=News&file=article&sid=481
חזרה למעלה

מצעד האיוולת: ב-6.9.06 שופטים הנתבעים בהליך אזרחי בבג"ץ דוחים בעצמם עתירה להכשיר את מינוי ביניש

יוסי אגמון
אורח
הודעהפורסם: רביעי 20.06.07 16:57    נושא ההודעה: הכל צפוי: רובינשטיין נבחר לעליון בזמן תביעה נגדו...

שר המישפטים אז - טומי לפיד וכמובן "הכל יכול" - אהרון ברק, התעלמו לחלוטין ממכתביי הקוראים להם לעכב או לבטל בחירתם של אלייקים רובינשטיין ועדנה ארבל כשופטים לביהמ`ש העליון, עד ואם הם יצאו זכאיים מתביעת רשלנות שהגשתי נגדם בבית המשפט המחוזי - ת`א, לפני השופטת יהודית שיצר.

התוצאה: השופטת שיצר לא-נתנה פסק הדין המבוקש, לאחר שההגנה נכשלה פעמיים בהגשת כתב הגנה במהלך 30 יום וגם לאחר 60 יום מהגשת התביעה.

יותר מכך, השופטת שיצר לא-פסלה עצמה עקב פעילותה ממניעים זרים ומתוך משוא פנים, אך אהרון ברק "הציל" אותה פעמיים, כשהתעלם לחלוטין מהעובדות, החוק והנוהלים, כשפסק כי: ...הנושא שנשפט קובע ולא השופט, לכן אין לפסול השופט...!

רובינשטיין למד שהוא יכול לעשות הכל - כמו אהרון ברק + 17 הבתים ועוד..., היות ויקבל חיפוי חיפוי לא-אמיתי למעשיו החשודים...!

כמו כן, השר פרידמן קיבל על פי בקשת עוזרו - מרדכי כהן, עובדות מתוך בתי משפט לגבי שופטים שניתפסו בפעילות והפעלת מערכת המשפט כפשע מאורגן,
אך פרידמן שותק כמו דג ואיננו מגיב לאחר שקיבל עובדות אלה...!
חזרה למעלה

הצג הודעות מלפני:   
הגב לנושא    אינדקס הפורומים -> אינדקס השופטים כל הזמנים הם GMT + 2 שעות
עמוד 1 מתוך 1

נבחרים

גילויים אחרונים בפרשת רצח יצחק רבין ז"ל

הקשרים של `המאפיה` המשפטית נחשפים

הצטרף עכשיו למאבק של נקים נגד השחיתות השלטונית

גלובס חושף שהפרקליטות מושחתת השופטת הדס יהלום מאשרת זאת אך לא עושה דבר

תודה למאות הלייקים, שדרגנו
לדף חדש תודה לחדש לנו לייק!


 
קפוץ אל:  
אתה יכול לפרסם נושאים חדשים בפורום זה
אתה יכול להגיב לנושאים בפורום זה
אתה לא יכול לערוך את הודעותיך בפורום זה
אתה לא יכול למחוק את הודעותיך בפורום זה
אתה יכול להצביע בסקרים בפורום זה
You cannot attach files in this forum
You can download files in this forum
תגובה כללית לאתר זה כאן, תגובה להודעה או כתבה ספציפית יש להגיב למעלה,תודה!


WANT TO KNOW WHO REALLY RULES THE STATE OF ISRAEL? GO TO THE SCHLAFF AFFAIR

Powered by Nakim Israeli Citizens ֲ© People of Israel 2005, 2021משה גל טדי קולק דוד בן גוריון
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group