מחבר הודעה
חיים יטיב
הודעהפורסם: שני 08.12.08 9:28    נושא ההודעה: בשעה טובה הוכרז על בחירות לוועד מקומי בהר עמשא.בשעה טובה הוכרז על בחירות לוועד מקומי בהר עמשא,
המאבק לא היה קל, ברכות לכל מי שעזר עשה וייעץ,
כאן ההודעה של וועדת הבחירות,

מנהל הבחירות של המועצה האזורית תמר
אזור הר עמשא

הודעה בדבר הגשת רשימות מועמדים למועצה
הצעת מועמד לראש המועצה
ורשימות מועמדים לועד המקומי

בהתאם לסעיף 156 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח - 1958
(להלן - הצו), (לסעיף 8 לכללי הבחירות ביו"ש) אני מודיע בזה כלהלן :

1. הבחירות למועצה ולראש המועצה וכן הבחירות לוועד המקומי באזור הר עמשא יתקיימו ביום 20/01/2009
2. הצעות מועמד לראש המועצה, רשימות מועמדים למועצה ורשימות מועמדים לועד המקומי ניתן להגיש ביום 18/12/2008 בין השעות 13:00-19:00

3. א. את רשימות המועמדים למועצה ולועד המקומי ואת הצעות המועמד לראש מועצה יש להגיש בכתב למנהל הבחירות, מר דב גלברט , אשר יקיים שעות קבלה כאמור לעיל בחדר הישיבות של המועצה האזורית תמר בישוב נווה זוהר

ב. יש להגיש את רשימות המועמדים והצעות המועמד לראש המועצה על גבי טפסים מיוחדים שנוסחם ופרטיהם נקבעו בצו. כל המבקש להגיש רשימת מועמדים למועצה או לועד המקומי או הצעת מועמד לראש המועצה, רשאי לקבל את הטפסים שנועדו לכך במשרדה של איילה בורבה (דדי) מזכירת ועדת הבחירות, מחלקת משאבי אנוש בבניין המועצה האזורית תמר בימים א-ה בין השעות 09:30- 15:30

יש להקפיד ולרשום בטפסים בצורה מדויקת ומלאה את הפרטים של המועמדים ושל החותמים על הצעת המועמד ועל רשימת המועמדים. רשימות מועמדים שיוגשו באיחור לא יתקבלו.

4. רשימות מועמדים למועצה

א. מספר חברי המועצה מטעם הישוב (נציגי הישוב במליאת המועצה)
העומדים לבחירה הוא 1 ברשימת מועמדים למועצה אין לכלול יותר מ 2 מועמדים.

ב. רשימת מועמדים למועצה צריכה להיות חתומה בידי 5 תומכים לפחות הרשומים בפנקס הבוחרים של האזור.


5. הצעות מועמד לראש מועצה
הצעת מועמד לראש מועצה צריכה להיות חתומה בידי 25 תומכים לפחות הרשומים באחד מפנקסי הבוחרים של אזור מהאזורים שבתחום המועצה.
6. רשימות מועמדים לועד המקומי

א. מספר החברים בועד המקומי העומד לבחירה הוא 5; ברשימת מועמדים לועד המקומי אין לכלול יותר מ 10 מועמדים.

ב. רשימות מועמדים לועד המקומי צריכה להיות חתומה בידי 5 תומכים לפחות הרשומים בפנקס הבוחרים של האזור.

7. על כל אדם ששמו מוגש כמועמד, בין אם לראשות המועצה, בין אם למועצה, ובין אם לועד המקומי לחתום אישית על כתב הסכמה לשמש כמועמד. אדם שלא חתם על כתב הסכמה לא יאושר כמועמד.

נוסח כתב ההסכמה מצורף לטפסים שעל גביהם יש להגיש את הצעות ורשימות המועמדים.

יש למסור את כתבי ההסכמה למנהל הבחירות לא יאוחר מהמועד האחרון שנקבע להגשת הצעות ורשימות המועמדים.

8. אדם רשאי להיות מועמד ברשימת מועמדים אחת בלבד למועצה וברשימת מועמדים אחת לועד המקומי. אדם שחתם על כתבי הסכמה לשמש כמועמד ביותר מרשימה אחת למועצה, או ביותר מרשימה אחת לועד מקומי, שמו יימחק מכל רשימות המועמדים שלהן נתן את הסכמתו.

9. אדם רשאי לחתום כתומך רק על הצעת מועמד אחת לראש המועצה, רק על רשימת מועמדים אחת למועצה ורק על רשימת מועמדים אחת לועד המקומי. אדם שחתם על יותר מהצעת מועמד אחת לראש המועצה או על יותר מרשימת מועמדים אחת למועצה או על יותר מרשימת מועמדים אחת לועד המקומי, כל חתימותיו לכל ההצעות והרשימות מאותו סוג בטלות.

10. (א) תנאי הכשירות להיות מועמד ולהיבחר כראש מועצה אזורית קבועים בסעיף 4(ב) לחוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה), התשמ"ח - 1988 וסעיפים 19 ו – 19א לצו (בסעיפים 10, 1/10, 14ב (ב) 106 ו- 108 לתקנון ביו"ש) נוסח סעיפים אלה מצורף לטפסים שעל גביהם יש להגיש הצעת מועמד לראש המועצה ואני מפנה את תשומת לב המעוניינים להציע מועמד לראשות המועצה, לדרישות הכשירות המפורטות בסעיפים אלה.

(ב) תנאי הכשירות להיות מועמד ולהיבחר כחבר המועצה, וכחבר בועד המקומי קבועים בסעיפים 19 ו – 19א לצו. (בסעיפים 10 ו – 10/1 לתקנון ביו"ש) נוסח סעיף זה מצורף לטפסים שעל גביהם יש להגיש רשימת מועמדים למועצה ולועד המקומי ואני מפנה את תשומת לב המעוניינים להגיש רשימת מועמדים כאמור, לדרישות הכשירות המפורטות בסעיף זה.
(ג) עפ"י הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, לא יכול אדם לכהן במקביל כחבר ועד מקומי וחבר מועצה מטעם אותו ישוב. ניתן להתמודד במקביל ל- 2 התפקידים, ובמידה ואדם נבחר לשניהם - עליו לוותר על אחד מהם".


11. על פי סעיף 155 לצו, (סעיף 7 לכללי הבחירות ביו"ש) לא תתקבל הצעת מועמד לראש המועצה או רשימת מועמדים למועצה או רשימת מועמדים לועד המקומי שנעשו בה תיקונים, שינויים או מחיקות (לרבות מחיקות בטיפקס) בשמות המועמדים או בסדר רישומם או במספר הסידורי שליד שם המועמד.

תאריך: 04/12/2008 דב גלברט
מנהל הבחירות
למועצה האזורית תמר

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group