מחבר הודעה
שופטת מטורפת
הודעהפורסם: חמישי 06.12.07 18:03    נושא ההודעה: שופטת מטורפת

טובה סיוון מטורפת


רפי ניו יורק
סרוסי דויד
הודעהפורסם: חמישי 01.11.07 0:06    נושא ההודעה: למה היא וברק לא בכלא?

שופטת כזאת וגם אהרון ברק היו בכלא מזמן במדינת חוק
אורח
הודעהפורסם: רביעי 31.10.07 22:59    נושא ההודעה: This is a crazy Israeli court system

I'm lucky to be out of this country

Ganon Shosh
הכותב צודק
הודעהפורסם: רביעי 31.10.07 21:53    נושא ההודעה: אין קבלה אוטומטית לשולחים, המאשרת קבלת ההודעה שנישלחה במחשב לנימען.

השופטת סיוון כמו אהרון ברק, ממציאים חוקים חדשים בניגוד לטכנולוגיה...

האקר מחשבים בע'מ
יוסי אגמון
הודעהפורסם: רביעי 31.10.07 21:29    נושא ההודעה: החלטת טובה סיוון כמו גם אהרון ברק, ממניעים זרים ובניגוד לטכנולוגית המיחשוב...!

השופטת טובה סיוון החליטה בניגוד לטכנולוגית המיחשוב, כי העברת פסק-דין באינטרנט לכתובת האב, "מספיקה לצרכי החוק" הקובע לוודא שהמקבל אכן קיבל
את החלטת בית המשפט (העברה באמצעות שליח, אישור קבלה של המישלוח בדואר רשום וכד'...).

את זאת ביצעה השופטת החשודה בפלילים - טובה סיוון כפי שביצע אהרון ברק כשלא-שלח אלי שתי החלטות שלו נגדי, לאחר שביקשתי פעמיים את פסילת השופטת יהודית שיצר (א' 2190/02 מחוזי-ת'א) שלא-נתנה פסק הדין כבקשותיי, לאחר שהמישפטנים, קציני המישטרה ומנהלות הרווחה שתבעתי, ניכשלו בהגשת כתב-הגנה כנדרש בחוק בתוך 30 יום ממועד הגשת התביעה...!
יותר מכך, הם ניכשלו בהגשת כתב-הגנה לאחר 60 יום...!

אז טובה סיוון לפחות שלחה פסק-הדין באינטרנט בתיקוה שהאב-הנאשם יקבל ויקרא אותו (אין לה שום אישור לכך כדי להכניסו לתיק כפי הנדרש...), לכן העבירה שלה קטנה לעומת הנשיא לשעבר-אהרון ברק:

הסיבה העיקרית שאהרון ברק לא שלח החלטותיו נגדי, הוא לא-רצה שאמשיך במאבקי נגד הנאשמים בתביעתי הנ'ל שכללה את אלייקים רובינשטיין ועדנה ארבל, שאותם בחר מראש אהרון ברק (ביחד עם החשוד - טומי לפיד) למישרת
שופטים בבית המשפט העליון, בזמן שהם היו עדיין נאשמים בתביעת הרשלנות הפלילית שלי נגדם הנ'ל...! את החלטותיו נגדי לדחית בקשות הפסילה של השופטת שיצר, קיבלתי רק לאחר שלש שנים מהנהלת בתי המשפט הדורשת שאשלם הקנסות הכבדים שאהרון ברק פסק נגדי בניגוד לעובדות ובהתאם למניעים הזרים שלו עם כנופית המישפטנים המעורבת...!!!

להלן החלטת השופטת טובה סיוון בניגוד לטכנולוגית המיחשוב ובניגוד לחוק:

דף בית > מאמרים > פרוצדורה משפטית > המצאת מסמכים > בית משפט התיר המצאת כתב בי דין באמצעות דואר אלקטרוני | ישראל | 17/05/2004


מאמרים בפרוצדורה משפטית והמצאת מסמכים מישראל | 17/05/2004


בית משפט התיר המצאת כתב בי דין באמצעות דואר אלקטרוני


משה הלוי :מחבר


הערות ותגובות :דואר אלקטרוני

שופטת בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב, השופטת טובה סיון, התירה המצאתו של פסק דין לנתבע באמצעות משלוח לכתובתו האלקטרונית כפי שידועה לילדיו. זו החלטה ראשונה מסוגה בישראל, שעד כה לא התיר המצאת כתבי בי דין לצדדים שלא על פי התקנות.


שופטת בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב, השופטת טובה סיון, התירה המצאתו של פסק דין לנתבע באמצעות משלוח לכתובתו האלקטרונית כפי שידועה לילדיו. זו החלטה ראשונה מסוגה בישראל, שעד כה לא התיר המצאת כתבי בי דין לצדדים שלא על פי התקנות.


תקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד 1984, קובעות באופן מפורש כיצד מתנהל הליך משפטי במדינת ישראל. התקנות, שתפקידן לפרש את חוק בתי המשפט הישראלי, קובעות בין השאר כיצד להזמין צדדים לדיון בבית המשפט וכיצד יש לשלוח אליהם כתבי תביעה, כתבי הגנה, החלטות, צווים ושאר כתבי בי דין אזרחיים.

תקנות סדר הדין האזרחי הנוגעות למשלוח מסמכים אל הצדדים, נחשבות לנוקשות מאוד. לפני כל דיון והחלטה, בשאלה שמתעוררת בבית המשפט, מתקיים דיון האם בכלל צד כלשהו קיבל את המסמכים המדוברים. כאשר עולה שאלה שכזו, על הצד שכנגד להוכיח לבית המשפט שהמסכים אכן נשלחו לאדם או למוסד הנתבע. לפעמים הטיעון כי בעל דין קיבל את המסמכים מידיו של שליח, חייבות להיות מגובות בתצהיר חתום כדין על ידי השליח, ובית המשפט לא מסתפק בעובדה כי קיימת חתימה המאשרת את קבלת המסמכים.

תצהיר חתום כמוהו כשבועה בעדות בבית משפט, ותצהיר שקרי נחשב לעבירה פלילית על פי החוק שעונש מאסר של שלוש שנים בצידה. פרק ל"ב בתקנות סדר הדין האזרחי מפרט במדויק כיצד יש להמציא כתבי בי דין לצדדים. תקנות מספר 475 ועד מספר 502 מפרטות מה הן דרכי ההמצאה. התקנות קובעות שכתבי בי דין יישלחו בדרכים הבאות:
(1) במסירה אישית על ידי פקיד בית המשפט, על ידי עורך דין, פקידו או שליח מטעמו, או על ידי אדם אחר שבית המשפט או מנהל בתי המשפט הסמיכו לכך בכתב, או על ידי שליח מטעמו של אדם שהוסמך כאמור.

(2) אם לא הורה בית המשפט על מסירה אישית, ימציא בעל הדין את כתב בי הדין בדואר רשום עם אישור מסירה, לא יאוחר מחמישה ימים מיום שנמסר לידו לשם המצאה. בעל הדין ישמור ברשותו את אישור המסירה והעתק ממנו יוגש לבית המשפט כאשר בעל הדין מגיש בקשה לסעד כלשהו נגד בעל דין אחר.

(3) באמצעות מכשיר פקסימילה. מיועד בעיקר לעורכי דין בינם לבין עצמם ומול מזכירות בית המשפט. אם בית המשפט נוכח לדעת כי לא ניתן להמציא כתב בי דין לפי הדרכים המקובלות, רשאי הוא להתיר גם את הדרכים הבאות:

(4) בהדבקת עותק שלו במקום נראה לעין שבבניין בית המשפט, וכן בבית שבו, לפי הידוע, גר או עסק הנמען לאחרונה.

(5) בפרסום מודעה ברשומות (פרסומים רשמיים של המדינה) או בעיתון יומי.

ביום 30 אוקטובר 2003, גילתה כבוד השופטת טובה סיון מבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב, כי פסק דין כנגד אדם שחייב לשלם לילדיו מזונות, נשלח אליו באמצעות כתובת דואר אלקטרוני שהיתה ידועה לילדיו המתכתבים איתו באמצעות האינטרנט. האב ,סרבן המזונות, עבר מאנגליה בה גר, אל ארה"ב ושם גם נעלמו עקבותיו וכתובתו לא ידועה למשפחתו. הקשר היחיד אליו נעשה באמצעות תכתובת דואר אלקטרוני בינו לבין ילדיו בישראל.

כאמור, בסעיף 8 בפסק הדין של השופטת סיון, בית המשפט התיר לצד התובע לשלוח לאב הסרבן את פסק הדין, ומקבל את העובדה כי זהו הקשר היחיד בין האב לילדיו בישראל. זוהי פסיקה ראשונה מסוגה בישראל. עד כה לא בית המשפט לא התיר המצאת כתבי בי דין באמצעות דואר אלקטרוני, וגם המחוקק לא נתן דעתו על כך. יצוין שעד לפני שנת 1998, לא התיר בית המשפט המצאת כתבי בי דין באמצעות מכשיר פקסימיליה, למרות שזו שימשה את בית המשפט ואת עורכי הדין בפועל למשלוח כתבי בי דין.

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group