מחבר הודעה
חיים יטיב
הודעהפורסם: שלישי 27.05.14 23:09    נושא ההודעה: כמחצית מהתושבים הבדואים של עין חצבה נרשמו בשנים האחרונות למוע"א ערבה תיכונה בגין הקיפוח

כמחצית מהתושבים הבדואים של עין חצבה נרשמו בשנים האחרונות למוע"א ערבה תיכונה בגין הקיפוח ממנו סבלו בעין חצבה ובמועצה אזורית תמר, כך יעשה למשפחת אלעמראני אשר סייעה כה רבות למדינה במניעת חדירות מחבלים...
חיים יטיב
הודעהפורסם: שישי 16.01.09 11:27    נושא ההודעה: בג"ץ של התושבים הבדואים מעין חציבה כנגד המועצה אזורית תמר בגין נישול זכויותיהם בבחירות

הח"מ מתמודד לראשות המועצה אזורית תמר, ראה כאן http://www.democratamar.info

במהלך מסע הבחירות התגלה לח"מ מהו גורלם של משפחת אלעמראני מהישוב עין חציבה אשר תרמו כה רבות לביטחון המדינה, העתירה מתארת את השערוריה.


בבית המשפט העליון בג"ץ 455/09
בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק

1. אלעמראני מוחמד
2. אלעמראני חמאד
3. ואחרים על פי רשימה מצורפת מטה
עין חציבה 86810
נייד: 0528145277 , 0549240722
העותרים
- נ ג ד-

1. וועדת הבחירות של המועצה אזורית תמר
2. המועצה אזורית תמר
3. ראש המועצה האזורית תמר
ע"י ב"כ עו"ד אבנר ברק רח' לינקולן 20 ת"א,
טל:036254666 פקס:036254669
4. שר הפנים
5. המפקח הארצי על הבחירות
ע"י פרקליטות המדינה – עו"ד שוש שמואלי
רחוב צאלח א-דין 29, ירושלים
טל: 026466590, 026466686, פקס:026467011
6. הוועד המקומי עין חציבה
עין חצבה 86810
7. קפלן רות יו"ר וועדת הבחירות ומועמדת לנציגות במועצה של עין חציבה עין חצבה 86810
8. סלוין מרדכי
עין חצבה 86810
9. סלוין צילה
עין חצבה 86810
10. קפלן אברהם
עין חצבה 86810
11. קפלן טל
עין חצבה 86810
12. שרעבי גולן
עין חצבה 86810
13. אליהו נטע
עין חצבה 86810

המשיבים

עתירה דחופה למתן צו על תנאי

בעניין בחירות למועצה אזורית תמר בישוב עין חציבה אשר תתקיימנה ביום 20.1.09

העותרים מתכבדים להגיש בזאת עתירה ולפיה מתבקש בית המשפט הנכבד לצוות על המשיבים לבוא וליתן טעם:

מדוע שלא יתאפשר לעותרים להגיש רשימות מועמדים לוועד המקומי ולנציגות עין חציבה במועצה אזורית תמר לאחר והמשיבים 1 עד 7 לא דאגו ליידע את העותרים על קיום בחירות למוסדות אלה כמחויב על פי חוק.

הכל מהנימוקים המפורטים כדלקמן:
1. כעת מתנהל הליך בחירות לראשות המועצה אזורית תמר ולרשויות המועצה. מועד הבחירות נקבע ליום 20.1.09 .

2. העותרים הינם תושבים מהמגזר הבדואי הרשומים בפנקס הבוחרים של הישוב עין חציבה.

3. העותרים ומשפחתם מהווים רוב הבוחרים הרשומים בפנקס הבוחרים של הישוב.

4. העותרים מתגוררים מחוץ לישוב עין חציבה, במדבר במרחק כ-800 מטר מגדר הישוב.

5. העותרים מקבלים שרותי דואר מהישוב עין חציבה.

6. לעותרים אין תיבת דואר פרטית ואישית ולא מחלקים לעותרים את הדואר בפתח ביתם.

7. הדואר של העותרים מונח בצד בערימה אחת במשרד של המשיבה 6.

8. העותרים לא קיבלו בדואר הודעה כלשהי על קיום בחירות.

9. פרסומים רשמיים של משרד הפנים מתפרסמים על לוח המודעות של המשיב 6 בתוך הישוב עין חציבה.

10. הישוב עין חציבה הינו למעשה חווה פרטית של משפחתם של המשיבות 7 ו- 8. שתי משפחות אלה והן בלבד מרכיבות למיטב ידיעת העותרים את האגודה השיתופית של עין חציבה המורכבת מ- 7 חברים. פרט לעותרים, התושבים הנוספים הרשומים בפנקס הבוחרים הינם שכירים של האגודה המתגוררים בישוב במסגרת עבודתם ללא שקיימת להם זיקה לנכסי האגודה.
11.

12. רובם של העותרים ומשפחתם אינם נכנסים כלל לישוב עין חציבה.

13. העותרים 1 עד 5 אשר נכנסים לעתים קרובות לישוב עין חציבה לא ראו מעולם מודעה על קיום בחירות לוועד מקומי ולנציגות במועצה.

14. העותרים 1 עד 5 מקפידים לקרא את כל ההודעות המתפרסמות על לוח המודעות ולא ראו כאמור מודעה כלשהי המתייחסת לבחירות הנוכחיות.

15. המשיבים 1 עד 7 לא מצאו לנכון להתקין לוח מודעות נוסף מחוץ לגדר הישוב לאפשר לכל העותרים לעיין בו ללא מגבלה.

16. ביום 11.1.09 ביקר מר חיים יטיב, מועמד לראשות המועצה את העותרים במהלך מסע הבחירות שלו.

17. במעמד זה נודע לעותרים על קיום בחירות לוועד מקומי ולנציגות הישוב במועצה.
18. מר יטיב העביר לעותרים את המודעה על כך כי הוגשה רשימה אחת בלבד לנציגות הישוב במועצה ורשימה אחת לוועד המקומי.
המודעה מצ"ב ומסומנת א'

19. המועמדים לרשימות אלה הינם המשיבים 7 עד 13.

20. אנשי הרשימה שהוגשה לנציגות הישוב במועצה הינה הגב' רות קפלן ומר מרדכי סלוין ,המשיבים 7 ו-8 אשר שתי משפחותיהם חולשות לבדן על האגודה השיתופית של עין חציבה ואשר מנהלות למעשה את הישוב ומחזיקות בכל נכסיו.

21. רשימת הוועד המקומי אשר הוגשה מטעמם מורכב משני תושבים ממשפחת קפלן ואחד ממשפחת סלוין, הדבר מאפשר לשתי המשפחות להוות רוב גם בוועד המקומי של הישוב על אף כי החוק אוסר על שני בני משפחה להיות חברים בוועד מקומי.

22. המשיבה 7 הינה כעת נציגת הישוב במועצה ומכהנת בבחירות הנוכחיות כיושבת ראש וועדת הבחירות.

23. עוד נודע לעותרים כי המשיבה 2 ניצלה את סמכותה לבחור דווקא מבין חבריה את רוב החברים בוועדת הבחירות וביניהן את הגב' רות קפלן.

24. צו המועצות האזוריות מסמיך את מליאת המועצה לבחור את חברי וועדת הבחירות מבין תושבי המועצה, ניצול סמכות זו לבחור מתוך עצמה את חברי וועדת הבחירות לוקה בחוסר סבירות קיצונית ונעשתה תוך ניגוד עניינים הפוגע קשות באימון הציבור במשיבה 2.

25. ניגוד עניינים זה מחמיר כאשר מדובר ביושב ראש של וועדת הבחירות הנבחר מתוך חברי מליאת המועצה ומחמיר בכפל כפליים כאשר יושב ראש וועדת הבחירות מתמודד בעצמו בבחירות וממונה באותו זמן על ההתנהלות התקינה של הבחירות.

26. בהתאם יטענו העותרים כי ניגוד עניינים זה גרם לכך כי המשיבים 1-7 לא הקפידו כראוי ליידע אותם על קיום בחירות לרשויות המועצה.

27. העותרים מבקשים להדגיש כי הם תושבים של המועצה אזורית תמר אשר הינה מהמועצות האזוריות העשירות ביותר בארץ, על אף זאת הם לא זוכים לשירותים מוניציפאלים ולתקציבים של המשיבה 2, תקציבים אלה מופנים באופן שיטתי לטובת שתי המשפחות המנהלות את עין חציבה ולטובת השכירים המתחלפים המתגוררים עמם. מכולת האשפה הסמוך למגורי העותרים לא רוקן אף לא פעם אחת בשנים האחרונות, הילדים לא זוכים לחוגים ולתקציבי תרבות ולא מתקיים למעשה התעניינות של המשיבה 2 בחייהם של העותרים.

28. יש להניח כי אפליה בוטה זו לא היתה מתקיימת אילו העותרים היו משתייכים למגזר אחר, חשיבות עיקרון השוויון הודגש על ידי בית משפט נכבד זה והעותרים מצערים על חוסר ההתחשבות וההתייחסות אליה הם זוכים מצד המשיבים 1 עד 7.

29. בהתאם העותרים מבקשים לשנות מצב עגום זה אשר נכפה עליהם בין היתר מפאת שהמשיבים לא הקפידו בבחירות קודמות ובבחירות אלו ליידע אותם על קיום בחירות לרשויות המועצה.

30. לאור הפגם המהותי היורד לשורש הליך הבחירות בגין אי מסירת הודעה לעותרים ואי פרסום מודעה על קיום בחירות לנציגות במועצה ולוועד המקומי בעין חציבה, בית המשפט הנכבד מתבקש לקבל את העתירה ולאפשר לעותרים להתמודד ברשימות מטעמם בבחירות אלו גם אם הדבר כרוך בעיכוב קיום הבחירות בישוב עין חציבה המונה פחות מ-50 בוחרים.

31. שאר טענות העותרים יישמעו בדיון שיקבע, תצהיר מטעם שניים מהעותרים לאימות העובדות מצורפים בזה. בית המשפט הנכבד מתבקש לחייב את המשיבים בהוצאות.

היום 14.1.09

העותרים:
1. _____________ _____________ ______________
2. _____________ _____________ ______________
3. _____________ _____________ ______________
4. _____________ _____________ ______________
5. _____________ _____________ ______________
6. _____________ _____________ ______________
7. _____________ _____________ ______________
8. _____________ _____________ ______________
9. _____________ _____________ ______________
10. _____________ _____________ ______________

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group