בבית-משפט השלום בתל-אביב-יפו                                         ת.פ.  05/

                                                                                   

 

המאשימה:                מ ד י נ ת  י ש ר א ל

 

                                    -   נ  ג  ד   -

                       

הנאשמים:     1.         עמרי בן אריאל שרון

                                    יליד   ת.ז.

                                   

 

                        2.         גבריאל בן דוד מנור

                                    יליד  ת.ז

                                   

                                               

                        3.         חברת אננקס מחקרים בע"מ

                                   

                                   

           

כ  ת  ב    א  י  ש  ו  ם

מבוא

(א)      הנאשמים

1.                   נאשם 1 הינו בנו של אריאל שרון. מתאריך 24.01.93 מכהן נאשם 1 כחבר מפלגת הליכוד ומתאריך 28.01.03 כחבר כנסת מטעם הליכוד. במועדים הרלוונטיים לכתב אישום זה, הוסמך נאשם 1 על-ידי אריאל שרון לרכז ולנהל עבורו ומטעמו את מערכת הבחירות של אריאל שרון לקראת הבחירות הפנימיות בליכוד שנערכו ביום 02.09.99 לתפקיד יו"ר הליכוד (להלן: "פריימריס 99'"), בהן היה אריאל שרון מועמד.

2.                   נאשם 2 הינו חברו של נאשם 1, חבר מפלגת הליכוד מיום 05.12.00. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום זה שימש נאשם 2 כמנהלה הכללי של נאשמת 3.

3.                   נאשמת 3 הינה תאגיד שנרשם בישראל ביום 04.03.99.

 (ב)      תמצית ההתרחשויות

4.                   בין יולי 1999 לפברואר 2000 קיבל נאשם 1 כספים מתאגידים בארץ ובחו"ל, בסכומים העולים על שישה מיליון ש"ח עבור מערכת הבחירות של קמפיין שרון בפריימריס 99' (להלן: "הקמפיין של שרון" או "הקמפיין"). סכומים אלה עולים באופן משמעותי על המותר בחוק המפלגות, התשנ"ב – 1992 (להלן: "חוק המפלגות"). נאשם 1 לא דיווח למוסד לביקורת של מפלגת הליכוד (להלן: "המוסד לביקורת"), כנדרש על-פי דין, על קבלת הכספים הנ"ל ותחת זאת עשה בהם, בסיועו של נאשם 2, שימוש למימון פעילותם של ספקים ונותני שירותים.

5.                   לצורך הפעילות שתתואר להלן של נאשמים 1 ו-2, הוקמה נאשמת 3, אליה הוזרמו מרבית הכספים הנ"ל ובאמצעותה שולמו רוב רובם של התשלומים לספקים ונותני השירותים לקמפיין של שרון תחת לשלמם באמצעות חשבון הבנק המיוחד שנפתח לשם כך, כנדרש על-פי חוק המפלגות. פעילותם של אחדים מהספקים ונותני השירותים מומנה אף בתשלומים ישירים מתאגידים בארץ ובחו"ל בניגוד לדין (להלן: "התרומות האסורות" או "ההכנסות הבלתי-מדווחות") ובהתאם להנחיותיו של נאשם 1 ועל-פי הוראותיו.

            תשלומים אלה, בסך כולל העולה על שישה מיליון ש"ח, והעולים באופן משמעותי על המותר בחוק המפלגות, הוסתרו על ידי נאשם 1 מהמוסד לביקורת.

6.                   על-מנת להסוות את מעשיהם ולהסתירם מהמוסד לביקורת, הנחה נאשם 1 אחדים מהספקים ומנותני השירותים לרשום בחשבוניות ובקבלות שהוצאו על-ידם פרטים אשר לא שיקפו במלואם את מהות העבודה שבוצעה ובאופן הנחזה להראות כאילו ניתנו שירותים אחרים עבור שני תאגידים בארץ ותאגיד בחו"ל, למרות שבפועל ניתנו השירותים עבור קמפיין שרון. מעשיו אלה של נאשם 1 נעשו בתיאום עם נאשם 2, על דעתו ובסיועו.

7.                   כתוצאה ממעשיהם אלה של נאשמים 1 ו-2, בין השאר, לא הועברו דיווחים אמיתיים, מלאים ומדויקים למוסד לביקורת, כנדרש על-פי חוק המפלגות והתקנות שהותקנו מכוחו ונמנעה אפשרות פיקוח אמיתית על טוהר הבחירות והשוויון במערכת הבחירות הפנימיות בליכוד ב-1999.

 (ג)      חלק כללי

8.                   ביום 17.05.99 נערכו בחירות לכנסת ולראשות הממשלה. אהוד ברק זכה בבחירות ונבחר לראש ממשלת ישראל ובנימין נתניהו התפטר מכהונתו כיו"ר הליכוד.

9.                   ביום 14.06.99 קבע מרכז הליכוד כי יושב ראש המפלגה ייבחר בבחירות שתערכנה ביום 02.09.99. באותו מעמד, נבחר אריאל שרון ליושב-ראש הזמני של הליכוד.         

10.               בפריימריס 99', התמודדו בסופו של יום שלושה מועמדים בבחירות לתפקיד יו"ר מפלגת הליכוד: אריאל שרון, אהוד אולמרט (להלן: "אולמרט") ומאיר שטרית (להלן כולם ביחד: "המועמדים").         

11.               חוק המפלגות קובע כי ההגבלות החלות על מימון בחירות מקדימות יחולו בתשעת החודשים שלפני יום הבחירות (להלן: "תקופת הבחירות"). בהתאם להוראת סעיף 28ב לחוק המפלגות, וכפי שנקבע על-ידי מוסדות הליכוד, תקופת הבחירות לקראת פריימריס 99 החלה ביום 29.06.99 והסתיימה ביום הבחירות בתאריך 02.09.99 (להלן: "תקופת הבחירות הרלוונטית").

12.               סכומי התרומות וההוצאות המקסימליים המותרים בתקופת הבחירות היו, על פי חוק המפלגות, כדלקמן:

א.                  תרומה של תורם יחיד למועמד הוגבלה לסכום מקסימלי של: 33,104₪.

ב.                  סך כל התרומות שרשאי היה מועמד לקבל במערכת בחירות, היה: 826,726.50₪.

ג.                    סך כל ההוצאות שרשאי היה מועמד להוציא למימון מערכת הבחירות עמד על: 826,726.50₪.

13.               במועד שאינו ידוע למאשימה, במהלך חודש יוני 99' או בסמוך לכך, פנה אריאל שרון לד"ר צבי ליבר (להלן: "ליבר") וביקשו לרכז את הנושא הכספי ולנהל את המערכת החשבונאית של מטה אריאל שרון לקראת פריימריס 99' (להלן: "המטה הרשמי"). ליבר נענה לבקשה.

14.               במטה הרשמי של אריאל שרון החלו להיערך להתמודדות על ראשות מפלגת הליכוד בפריימריס 1999. אריאל שרון הסמיך את נאשם 1 לנהל את מערכת הבחירות מטעמו ועבורו. 

15.               ביום 23.06.99 מסר אריאל שרון שק אישי בחתימתו על-סך 50,000 ₪ לצורך פתיחת החשבון הרשמי של פריימריס 99'. סמוך לאחר מכן, פתח ליבר חשבון שמספרו 136603 בבנק דיסקונט, סניף רש"י ברמת-גן על-שם: "אריאל שרון בחירות מקדימות ליו"ר הליכוד – 1999" (להלן: "החשבון הרשמי"). נאשם 1 וליבר היו בעלי זכות החתימה בחשבון הרשמי (להלן: "מורשי החתימה").

16.               בהתאם להוראות חוק המפלגות, החשבון הרשמי אמור היה לרכז את כל ההכנסות מתרומות שנתקבלו למימון כל הפעילות למען קמפיין שרון ובאמצעות חשבון זה וחשבון זה בלבד רשאים היו מורשי החתימה לשלם את כל ההוצאות עבור קמפיין שרון.

17.               נאשם 1 ניהל את המטה הרשמי ושלט בפעילותו. בין השאר, אישר נאשם 1 העסקת פעילים ובעלי תפקידים, בחרם לתפקיד, קיבל עדכונים שוטפים ודיווחים ונתן הוראות לפעילים ובעלי התפקידים בקשר לפעילות המטה הרשמי ובפרט בנושאים הכספיים.

18.               במסגרת תפקידם, עסקו בעלי התפקידים במטה הרשמי בפעילות השוטפת וריכזו פעילות ענפה של פעילים, נותני שירותים וספקים. סך הכל שולם, באמצעות שיקים מהחשבון הרשמי, סך של: 972,396₪ לספקים ונותני שירותים. סכום זה בלבד דווח למפלגת הליכוד.

19.               במועד שאינו ידוע, בסמוך לתקופת הבחירות הרלוונטית, גמר נאשם 1 אומר לבצע פעילות סמויה ונפרדת מפעילות המטה הרשמי, שתכליתה קבלת כספים מתאגידים זרים ושימוש בהם למימון פעילות של ספקים ונותני שירותים עבור קמפיין שרון, תוך כדי הפרת הוראות חוק המפלגות והסתרת אותה פעילות נרחבת מהמוסד לביקורת. נאשם 2 סייע לנאשם 1 בפעילות הנ"ל, הכל כפי שיפורט להלן בכתב אישום זה:

פעילות בארץ

20.               בתאריך 04.03.99 רשם עו"ד דב וייסגלס (להלן:"וייסגלס") את נאשמת 3 כתאגיד ישראלי. בתחילת חודש אוגוסט 1999 פנה נאשם 1 לוייסגלס וביקשו למנות את נאשם 2 כמנכ"ל נאשמת 3. בתאריך 05.08.99 מונה נאשם 2 כמנכ"ל נאשמת. כתובת משרדה הרשום של נאשמת 3 היה ככתובת מענו הפרטי של נאשם 2, ברחוב קהילת וורשה 58 בתל אביב (להלן: "כתובת משרדה של נאשמת 3"). 

21.               בתזכיר ההתאגדות של נאשמת 3 נרשמו מטרותיה: "(א) לעסוק במחקרים, סקרים, מפגשים ופעילות תרבותית. לעסוק ולפעול בכל דרך על-מנת לעודד, לסייע ולתמוך בכל מהלך פרטי או ציבורי הנדרש לשינוי ושיפור מערכת החיים הציבוריים, הפוליטיים והמפלגתיים בישראל. (ב) לעסוק בהנחלה וקידום של עקרונות דמוקרטיים בחיים הציבוריים, המפלגתיים וההתיישבותיים בישראל. ליזום פעולות חינוך לערכי דמוקרטיה ותרבות שלטון לבני נוער ובוגרים. לעסוק בהעמקת המודעות לחיוניות הקידום בתרבות ובכלכלה. לגייס משאבים לאסוף תרומות, ולעסוק במתן סיוע למי שמיישמים או פועלים לקידום מטרות החברה. לעודד גורמי חוץ להשקעות. להוציא לאור ספרות לקידום נושאי החברה".

22.               בחודש יוני 1999 היו סטן וייס; ארנולד פורסטר (להלן: "פורסטר"); הרברט וולף (להלן: "וולף") וארנולד שלזינגר, כולם תושבי חוץ ואזרחי ארה"ב, בעלי המניות של נאשמת 3 (להלן: "בעלי המניות").

23.               בתאריך 05.08.99 פתח נאשם 2 עבור נאשמת 3 חשבון בבנק דיסקונט בסניף בשדרות רוטשילד 4 בת"א (להלן: "הבנק") שמספרו 514624 (להלן: "חשבון החברה"). בעל זכות החתימה היחיד בחשבון היה נאשם 2  וחתימתו בצירוף חותמת נאשמת 3, חייבה את נאשמת 3.

24.               בסמוך לאחר מכן הזמין נאשם 2 חותמת רשמית עבור נאשמת 3 (להלן: "חותמת החברה") ופנקסי שיקים המשוכים על שם נאשמת 3 (להלן: "פנקסי השיקים"). לאחר שקיבל את פנקסי השיקים לידיו, חתם על חלקם, ולבקשת נאשם 1, העבירם בצירוף חותמת החברה לידי נאשם 1 (להלן: "השיקים החתומים") בידיעה כי נאשם 1 יעשה בהם שימוש לקמפיין שרון, בניגוד לדין.

פעילות בחו"ל

25.               The College for National Studies Inc (להלן: ה- “College”), הוקם על-ידי יורם אורן, אזרח ישראלי המתגורר דרך קבע בארה"ב ונרשם ב-21.12.95 במדינת קליפורניה כעמותה ללא מטרת רווח. חשב ה- College היה וולף.

26.               במהלך שנת 1999, קיבל נאשם 1 לידיו שיקים המשוכים מחשבון  ה-College והחתומים על-ידי וולף (להלן: "השיקים של ה – College") ושילם באמצעותם תשלומים עבור ספקים ונותני שירותים לקמפיין שרון, בסך כולל של 300,000$ - כפי שיפורט באישום הראשון.

27.               במהלך התקופה שבין ספטמבר 1999 לפברואר 2000 העביר ה- College לנאשמת 3 סך כולל של 520,000$ באמצעות שיקים המשוכים מחשבון ה- College והעברות בנקאיות, הכל בידיעת נאשמים 1 ו-2.

28.               The American Israel Research Friendship Foundation Inc (להלן: ה- "Foundation"), הוקם ב- 30.06.98 לבקשת אריאל שרון, על-ידי אריה גנגר (להלן: "גנגר"), כחברה ללא מטרות רווח, ונרשם במדינת ניו-יורק. נשיא החברה היה פורסטר.

29.               ביום 27.08.99 או בסמוך לכך, פנה נאשם 2 בשמה של נאשמת 3 ל-Foundation בבקשה לקבלת תרומה כספית עבור פעילות נאשמת 3. במכתבו רשם נאשם 2 כי בכספי התרומות תשתמש נאשמת 3 לטובת עידוד השקעות בכלכלה הישראלית.

30.               במהלך התקופה שבין אוגוסט 99' לאוקטובר 99' העביר ה- Foundation לנאשמת 3 סך כולל של 814,950$, בידיעת הנאשמים 1 ו-2.

31.               Center for National Studies & International Relationships (להלן: ה- "Center"), הוקם ונרשם ב- 19.01.99 במדינת קליפורניה כעמותה ללא מטרת רווח. מנכ"ל העמותה היה פורסטר, מזכירה היה וולף.

32.               בין התאריכים אוגוסט 99' לדצמבר 99' העביר ה- Center לנאשמת 3 סך כולל של 150,000$ בשיקים המשוכים מחשבון ה- Center והעברות בנקאיות, הכל בידיעת נאשמים 1 ו-2.

33.               סך הכל העבירו Foundation, ה- College וה- Center, החל מחודש אוגוסט 1999 ועד ראשית שנת 2000, במספר הזדמנויות, סכומי כסף שונים לנאשמת 3, בסך כולל של 1,484,950$ (להלן: "הכספים מתאגידים בחו"ל") בידיעת הנאשמים 1 ו-2.

34.               נאשם 1 לא הפקיד את הכספים מתאגידים בחו"ל בחשבון הרשמי והשתמש בהם, בסיוע נאשם 2, למימון פעילותם של ספקים ונותני שירותים לקמפיין שרון, כפי שיפורט באישום הראשון. נאשם 1 לא הפקיד את השיקים של ה–College בחשבון הרשמי והשתמש בהם למימון פעילותם של ספקים ונותני שירותים לקמפיין שרון, כפי שיפורט באישום הראשון.

35.               נאשם 1 לא דיווח למוסד לביקורת, בדו"חות הנדרשים על-פי דין, על קבלת הכספים מתאגידים בחו"ל, על השיקים של ה- College ועל השימוש בהם למימון פעילותם של ספקים ונותני שירותים לקמפיין שרון.

36.               המכון לביטחון ושלום (להלן: "המכון") הינו תאגיד שהוקם בישראל בשנת 1990 או בסמוך לאותה שנה. לאורך השנים מאז, לרבות במועדים הרלוונטיים לכתב אישום זה, פעל המכון בתקופות בהן אריאל שרון לא כיהן כשר בממשלת ישראל. החל משנת 1996 ועד ליולי 1999, לא היה המכון פעיל.

37.               ביום 22.07.99 קיבל נאשם 1 שיק על-סך 47,876.40₪ מהמכון והשתמש בו למימון פעילותו של נותן שירותים לקמפיין שרון (להלן: "הכספים מהמכון").

 

 

 

 

 

 

אישום ראשון (נגד כל הנאשמים):

א.        העובדות:

1.                   העובדות המפורטות במבוא לכתב האישום מהוות חלק בלתי נפרד מאישום זה.

2.                   במועד שאינו ידוע, בסמוך לפני תחילתה של תקופת הבחירות הרלוונטית, הקים נאשם 1 בסיועו של נאשם 2 מסלול סמוי ונפרד מהמטה הרשמי. במסלול זה ריכזו תרומות אסורות ועשו בהן שימוש כמפורט להלן (להלן: "המסלול הסמוי"):

א.                  בין התאריכים יוני 1999 לאוגוסט 1999, פנה נאשם 1, בין בעצמו ובין באמצעות אחרים, לספקים ונותני שירותים, כפי שיתואר להלן, סיכם עימם על מהות השירות והתקשר עימם בחוזים לביצוע עבודות ומתן שירותים עבור קמפיין שרון.

ב.                  במהלך התקופה שבין אוגוסט 1999 לפברואר 2000 או בסמוך לכך, קיבלו כאמור, הנאשמים 3-1 את הכספים מתאגידים בחו"ל ונאשם 2 הפקידם בחשבון החברה. נאשמים 1 ו-2 לא הפקידו את הכספים הנ"ל בחשבון הרשמי. נאשם 1 לא דיווח על קבלת הכספים הנ"ל למוסדות הליכוד.

ג.                    בנוסף קיבל נאשם 1 שיקים של ה- College, לא הפקידם בחשבון הרשמי ולא דיווח למוסד לביקורת על קבלתם בדו"חות הנדרשים על-פי דין.

ד.                  נאשם 1 קיבל כספים מהמכון, לא הפקידם בחשבון הרשמי ולא דיווח למוסד לביקורת על קבלתם בדו"חות הנדרשים על-פי דין.

ה.                  במהלך התקופה שבין יולי 1999 ועד אפריל 2000, שילם נאשם 1 בעזרתו של נאשם 2, במספר רב של פעמים, תשלומים רבים לספקים ונותני שירותים שעבדו עבור קמפיין שרון, באמצעות עשרות שיקים חתומים של נאשמת 3. בנוסף, שילם נאשם 1 לספקים ונותני שירותים שעבדו עבור קמפיין שרון באמצעות שיקים של ה-College ושיק של המכון (להלן כולם ביחד: "התשלומים במסלול הסמוי").

3.                   כל התשלומים במסלול הסמוי בוצעו בהנחיית נאשם 1 ובהוראתו. התשלומים שבוצעו באמצעות שיקים חתומים של נאשמת 3 שולמו באמצעותו של נאשם 2 ובסיועו.

4.                   כל התשלומים במסלול הסמוי מפורטים בנספח לכתב האישום המהווה חלק בלתי נפרד הימנו (להלן: "הנספח'").

5.                   לאחר ששולמו התשלומים הנ"ל, הנחה נאשם 1 בידיעת נאשם 2, חלק מהספקים ומנותני השירותים לרשום בחשבוניות ובקבלות שהוצאו על-ידם פרטים אשר אינם משקפים במלואם את מהות השירות שניתן בפועל, מזמין השירות ועבור מי ניתן השירות, באופן שנחזה להראות כאילו ניתנו לנאשמת 3, ל- College ולמכון שירותים שאינם קשורים לקמפיין שרון ובאופן שנועד להסתיר את קבלת התרומות וההוצאות שהוצאו, מידיעת המוסד לביקורת.

6.                   נאשם 2 קיבל לידיו את הקבלות והחשבוניות הנ"ל, שהועברו אליו מנאשם 1 ומהספקים ונותני השירותים, וריכזן ברשותו.

7.                   החל מחודש יולי 1999 ועד חודש פברואר 2000 אן בסמוך לכך, במספר רב של פעמים הורה נאשם 2 לבנק להמיר את הכספים שנתקבלו מתאגידים בחו"ל למטבע ישראלי, הנחה להפקידם בפיקדונות קצרי מועד והחזיק במסמכים אשר הכילו ריכוז תרומות וכספים שנתקבלו מהתאגידים בחו"ל כמו גם הוצאות שהוצאו למען קמפיין שרון.

8.                   נאשם 1 לא דיווח למוסד לביקורת בדו"חות הנדרשים על-פי דין, על הכסף שנתקבל מהתאגידים בחו"ל, על השיקים של ה- College, על הכספים מהמכון ועל כל אותם תשלומים במסלול הסמוי ששולמו לספקים ונותני שירותים עבור השירותים שניתנו לקמפיין שרון.

9.                   נאשם 1 ביצע את כל הפעולות הנ"ל מתוך כוונה להסתיר את מעשיו בקשר למימון קמפיין שרון ובמטרה להציגם כאילו הועברו הכספים הנ"ל לצורך מימוש מטרותיה של נאשמת 3, ללא כל קשר לקמפיין שרון. נאשם 2 סייע לו בכך.

פירוט התשלומים לנותני השירותים

10.               להלן יפורטו התשלומים שבוצעו על ידי נאשם 1 בסיועו של נאשם 2 לספקים ונותני השירותים במסגרת המסלול הסמוי:

 

א.        דוד ספקטור – חברת "ספקיוריטי"

11.               ביום 02.07.99 יצר נאשם 1 קשר עם דוד ספקטור, בעל חברת "ספקיוריטי" (להלן: "ספקטור"), על מנת לשכור את שירותיו לבירור חשד לפיו, פעילים במטה אולמרט מגייסים מתפקדים חרדים בצורה פיקטיבית בירושלים לקראת הבחירות בפריימריס 99'. כמו-כן נשכר ספקטור לבדיקת חשד להאזנות סתר בדירתו של נאשם 1 בתל-אביב.

12.               בימים 05.07.99 ו-12.07.99, או בסמוך לכך, נפגשו נאשם 1 וספקטור במשרדי חברת "ספקיוריטי" וסיכמו את תנאי שכרו של ספקטור, עבור קמפיין שרון (להלן: "השירותים שנתן ספקטור").

13.               ביום 22.07.99, או בסמוך לכך, הגיע נאשם 1 למשרדו של יצחק אביר, מנהל החשבונות של המכון (להלן: "אביר") וביקשו להכין שיק של המכון עבור חברת ספקיוריטי על-סך 47,876.40₪ ולהעבירו לרשותו. אביר נטל שיק שמספרו 10000977, משוך מחשבון המכון, מילא בו את הפרטים המבוקשים (למעט שם המוטב), ומסרו לנאשם 1 (להלן: "השיק מהמכון").

14.               ביום 22.07.99 נפגשו נאשם 1 וספקטור במשרדי חברת ספקיוריטי ובאותו מעמד שילם נאשם 1 לספקטור באמצעות השיק מהמכון חלק מהתשלום עבור השירותים שנתן ספקטור.

15.               בתיאום עם נאשם 1 רשם ספקטור על גבי חשבונית מס' 324, של חברת "ספקיוריטי" מיום 22.07.99 את המילים: "ייעוץ בטחוני" ורשמה לטובת המכון (להלן: "החשבונית למכון") באופן הנחזה להראות כאילו השירותים שנתן ספקטור ניתנו למכון, למרות שבפועל ניתנו אלה לקמפיין שרון. את החשבונית למכון העביר ספקטור לנאשם 1.

16.               ביום 06.08.99, או בסמוך לכך, העביר ה- Center סכום של 90,000$ לחשבונה של נאשמת 3 כחלק מסך הכספים שתוארו בחלק הכללי לעיל. ביום 10.08.99 פנה נאשם 2 לבנק והורה לו להמיר את הסכום הנ"ל למטבע ישראלי וזאת במטרה לאפשר לנאשם 1 לשלם באמצעות שיקים חתומים של נאשמת 3.

17.               באותו היום (10.08.99), נפגשו נאשם 1 וספקטור במשרדי חברת "ספקיוריטי". במהלך הפגישה הוציא נאשם 1 מתיקו האישי פנקס שיקים המכיל שיקים חתומים של נאשמת 3 ושנמסרו לו כאמור על-ידי נאשם 2, מילא את הפרטים המבוקשים (למעט שם המוטב) על-גבי שיק שמספרו 59301 על סך 97,578₪ מיום 11.08.99 (להלן: "השיק לספקטור") וביקש מספקטור להטביע את חותמת חברת "ספקיוריטי" על גבי השיק.

18.               בסמוך לאחר מכן, הוציא נאשם 1 מהתיק את חותמת החברה והטביעה על גבי השיק. נאשם 1 מסר את השיק לספקטור כחלק מתשלום עבור השירותים שנתן ספקטור לקמפיין שרון. מעשיו אלו של נאשם 1 נעשו בידיעתו של נאשם 2 ובסיועו.

19.               בתקופה שבין אוגוסט 1999 לינואר 2000, שילם נאשם 1 לחברת "ספקיוריטי" סך כולל של 573,983.94₪, בשישה שיקים חתומים המשוכים מחשבון נאשמת 3, תמורת השירותים שנתן ספקטור לקמפיין שרון.

20.               בתיאום עם נאשם 1, רשם ספקטור על חשבוניות וקבלות נוספות של חברת "ספקיוריטי" שהוציא לנאשמת 3 את המלים: "ייעוץ בטחוני" באופן שנחזה להראות כאילו השירותים שנתן ספקטור ניתנו לנאשמת 3, למרות שבפועל ניתנו לקמפיין שרון (להלן: "חשבוניות החברה"). ספקטור העביר את חשבוניות החברה לנאשם 1 שמסרם לנאשם 2.

21.               סמוך לאחר יום 28.7.99 נפגש נאשם 1 עם ספקטור במשרדי ספקיוריטי. נאשם 1 מסר לספקטור שיק שמספרו 1026 בסך 40,000$ משוך מחשבון ה- College (להלן: "השיק הזר"), אותו קיבל כמפורט בסעיף 26 לחלק הכללי, וביקשו להטביע את חותמת חב' ספקיוריטי על-גבי השיק הזר.

22.               בתיאום עם נאשם 1, רשם ספקטור קבלה מס' 887 מיום 30.08.99 עבור ה- College והעבירה לנאשם 1.

23.               במעשיו אלה, שילם נאשם 1, בסיועו של נאשם 2, תמורת השירותים שנתן ספקטור לקמפיין שרון, באמצעות השיקים החתומים של נאשמת 3. כמו-כן, שילם נאשם 1, תמורת השירותים שנתן ספקטור, באמצעות השיק הזר והשיק מהמכון (להלן כולם ביחד: "התשלומים לספקטור") ולא באמצעות שיקים לחובת החשבון הרשמי -  התשלומים לספקטור מפורטים בנספח.

24.               נאשם 1 לא דיווח למטה הרשמי על התשלומים לספקטור וכתוצאה מכך לא דווחו התשלומים הנ"ל במסגרת דו"ח הכנסות והוצאות של המטה הרשמי בפריימריס 99' למוסד לביקורת, כנדרש על-פי דין.

25.               במעשיהם אלה תרמו נאשמים 2 ו-3, באמצעות נאשמת 3, בניגוד לדין, תרומות בסך של 573,983.94₪, לקמפיין שרון.

26.               במעשיו אלה קיבל נאשם 1 תרומות מנאשמים 2 ו-3, בניגוד לדין, בסך כולל של 573,983.94₪, לקמפיין שרון. כמו-כן, קיבל נאשם 1 בניגוד לדין תרומות מתאגידים בארץ ובחו"ל בסכומים נוספים של 40,000$ ו-47,876.40₪, למימון קמפיין שרון.

27.               במעשיו אלה הוציא נאשם 1 בניגוד לדין ובסיועו של נאשם 2, הוצאות בסך של 573,983.94₪ באמצעות שיקים משוכים מחשבון נאשמת 3 ולא באמצעות שיקים המשוכים מהחשבון הרשמי.

28.               במעשיו אלה הוציא נאשם 1 בנוסף ובניגוד לדין, הוצאות בסך של 40,000$ ו- 47,876.40₪ באמצעות שיקים מתאגידים בארץ ובחו"ל ולא באמצעות שיקים המשוכים מהחשבון הרשמי.

 

ב.         דורון שמואלי – חברת "ניו-אינטרנשיונל קונספט"

29.               במהלך חודש יולי 99', פנה אריאל שרון לדורון שמואלי (להלן: "שמואלי"), שהיה שותף בחברת "ניו-אינטרנשיונל קונספט", וביקשו לנהל עבורו את יום הבחירות. שמואלי נענה לבקשה ונאשם 1 סיכם עם שמואלי את פרטי ההתקשרות ביניהם לרבות תנאי שכרו, בתמורה לפעילותו עבור קמפיין שרון (להלן: "השירותים שנתן שמואלי").

30.               בין התאריכים 17.08.99 ו- 15.09.99, שילם נאשם 1, באמצעותו של נאשם 2 ובסיועו, לחברת "ניו-אינטרנשיונל קונספט" סך כולל של 46,800₪, בשני שיקים חתומים המשוכים מחשבון נאשמת 3, שנמסרו לו כאמור על-ידי נאשם 2, תמורת השירותים שנתן שמואלי.

31.               בנוסף, קיבל שמואלי החזר עבור הוצאותיו השוטפות (כגון: שכירת משרדים, ריהוט וכו') מהמטה הרשמי.

32.               בסמוך לאחר העברת השיקים הנ"ל לשמואלי ולפי הנחיית נאשם 1 רשם שמואלי שתי חשבוניות של חברת "ניו-אינטרשיונל קונספט" שמספריהן 1501 ו- 1502 לטובת נאשמת 3. לבקשת נאשם 1, רשם שמואלי על-גבי החשבוניות הנ"ל את המילים: "עבור ייעוץ ומחקר ארגוני", באופן שלא שיקף נכונה את מהות השירות שניתן בפועל ובאופן הנחזה להראות כאילו השירותים שנתן שמואלי ניתנו לנאשמת 3, למרות שבפועל ניתנו עבור ניהול מטה יום הבחירות של אריאל שרון בפריימריס 99'.

33.               נאשם 1 מסר לשמואלי את כתובת משרדה של נאשמת 3 והורה לו לשלוח את שתי החשבוניות הנ"ל לכתובת זו.

34.               במעשיו אלה, שילם נאשם 1 בסיועו של נאשם 2, תמורת השירותים שנתן שמואלי לקמפיין שרון, באמצעות השיקים החתומים של נאשמת 3 (להלן: "התשלומים לשמואלי") ולא באמצעות שיקים המשוכים מהחשבון הרשמי - התשלומים לשמואלי מפורטים בנספח.

35.               נאשם 1 לא דיווח למטה הרשמי על התשלומים לשמואלי וכתוצאה מכך, לא דווחו התשלומים הנ"ל במסגרת דו"ח הכנסות והוצאות של המטה הרשמי בפריימריס 99', למוסד לביקורת, כנדרש על-פי דין.

36.               במעשיהם אלה תרמו נאשמים 2 ו-3, באמצעות נאשמת 3, בניגוד לדין תרומות בסך של 46,800 ₪, לקמפיין שרון.

37.               במעשיו אלה קיבל נאשם 1 תרומות מנאשמים 2 ו-3, בניגוד לדין, בסך כולל של  46,800₪, לקמפיין שרון.

38.               במעשיו אלה הוציא נאשם 1, בניגוד לדין ובסיועו של נאשם 2, הוצאות בסך של 46,800₪ באמצעות שיקים משוכים מחשבון נאשמת 3 ולא באמצעות שיקים המשוכים מהחשבון הרשמי.

 

 

 

ג.          עפר שליכטר – חברת "יעוד בע"מ – שירותי כוח-אדם וסיעוד"

39.               עפר שליכטר, הינו בעל חברת יעוד בע"מ (להלן: "שליכטר") העוסקת במתן שירותי כוח- אדם וסיעוד.

40.               עובר לחודש יולי 1999, פנה נאשם 1 אל שליכטר וביקשו לשלם את משכורותיהם של מאות עובדים עבור מטה שרון בתקופת פריימריס 99' בכל רחבי הארץ, זאת על-פי רשימות שיוכנו על-ידי המטות השונים ברחבי הארץ (להלן: "השירותים שנתן שליכטר").

41.               התשלומים לפעילים השונים בוצעו על-פי רשימות מוכנות ומפורטות הכוללות שמות הפעילים (להלן: "הרשימות") שהועברו לשליכטר, במספר הזדמנויות, על-ידי נאשם 1 בפגישות בין השניים. ביחד עם הרשימות העביר נאשם 1 לשליכטר שיקים חתומים של נאשמת 3, שנמסרו לו כאמור על-ידי נאשם 2, שחלקם הוכן מראש וחלקם האחר, מולא על-ידי נאשם 1 במהלך אותן הפגישות.

42.               החל מחודש ספטמבר 1999 ועד אפריל 2000, שילם נאשם 1 לשליכטר, בסיועו של נאשם 2, סך כולל של 1,862,000₪, באחד-עשר שיקים חתומים המשוכים מחשבון נאשמת 3 (להלן: "התשלומים לשליכטר במסלול הסמוי").

43.               שליכטר רשם חשבוניות וקבלות של חברת יעוד בע"מ לנאשמת 3 (להלן: "חשבוניות של חברת יעוד"). על גבי החשבוניות של חברת יעוד, רשם שליכטר, לבקשת נאשם 1, את המילים: "כח אדם להדרכה וחינוך", באופן שלא שיקף נכונה את מהות השירות שניתן בפועל ובאופן הנחזה להראות כאילו השירותים שניתנו על-ידי שליכטר ניתנו לנאשמת 3, למרות שבפועל ניתנו אלה עבור קמפיין שרון. שליכטר העביר את החשבוניות של חברת יעוד לנאשם 1 שמסרם לנאשם 2.

44.               נוסף על התשלומים לשליכטר במסלול הסמוי, שילם נאשם 1 או מי מטעמו, ביום 30.09.99, עבור השירותים שנתן שליכטר סך של 193,000₪ בשיק לחובת החשבון הרשמי (להלן: "התשלום לשליכטר במסלול הגלוי"). תשלום זה בלבד דווח במסגרת דו"ח הכנסות והוצאות של המטה הרשמי למוסד לביקורת, כנדרש על-פי דין.

45.               עבור התשלום לשליכטר במסלול הגלוי הוציא שליכטר חשבונית למטה הרשמי שמספרה 1653 מיום 30.09.99 (וקבלה 0329 מיום 05.10.99) של חברת יעוד. על החשבונית הנ"ל, רשם שליכטר את המלים: "לכבוד אריאל שרון – בחירות מקדימות ליו"ר הליכוד" וכן: "כ"א ליום הבחירות" והעבירה למטה הרשמי.

46.               במעשיו אלה, שילם נאשם 1, בסיועו של נאשם 2, סך של 1,862,000₪ תמורת השירותים שנתן שליכטר לקמפיין שרון, באמצעות השיקים החתומים של נאשמת 3 ולא באמצעות שיקים המשוכים מהחשבון הרשמי - התשלומים לשליכטר מפורטים בנספח.

47.               נאשם 1 לא דיווח למטה הרשמי על התשלומים לשליכטר במסלול הסמוי וכתוצאה מכך, לא דווחו התשלומים הנ"ל במסגרת דו"ח הכנסות והוצאות של המטה הרשמי בפריימריס 99', למוסד לביקורת, כנדרש על-פי דין.

48.               במעשיהם אלה תרמו נאשמים 2 ו-3, באמצעות נאשמת 3, בניגוד לדין תרומות בסך של 1,862,000₪, לקמפיין שרון.

49.               במעשיו אלה קיבל נאשם 1 תרומות מנאשמים 2 ו-3, בניגוד לדין, בסך כולל של  1,862,000₪ למימון קמפיין שרון.

50.               במעשיו אלה הוציא נאשם 1, בניגוד לדין ובסיועו של נאשם 2, הוצאות בסך של 1,862,000₪ באמצעות שיקים משוכים מחשבון נאשמת 3 ולא באמצעות שיקים המשוכים מהחשבון הרשמי.

ד.         אבי פרחי  – חברת "מומנטום הפקות"

51.               עובר לתחילת חודש אוגוסט 1999, פנה נאשם 1 לאבי פרחי, בעל חברת "מומנטום הפקות בע"מ" העוסקת, בין השאר, בפרסום, קידום מכירות והפקות (להלן: "פרחי"), וביקשו ליתן הצעת מחיר לעבודת שילוט חוצות ברחבי הארץ לקמפיין שרון.

52.               פרחי מסר לנאשם 1 הצעת מחיר עבור העבודה הנ"ל על-סך 179,055$. הנאשם 1 ופרחי סיכמו ביניהם את תנאי העסקתו של פרחי עבור קמפיין שרון (להלן: "השירותים שנתן פרחי").

53.               במהלך תקופת הבחירות הרלוונטית נפגשו נאשם 1 ופרחי במקומות שונים.  במהלך אותן פגישות מסר נאשם 1 לפרחי הנחיות עבודה, לרבות את תוכנם של המודעות והשלטים וקיבל עדכונים שוטפים על היקף הפעילות שבוצעה ושתבוצע.

54.               במהלך החודשים אוגוסט 1999 וספטמבר 1999, שילם נאשם 1, על דעתו של נאשם 2, לחברת "מומנטום הפקות בע"מ" סך כולל של 781,000₪, כל זאת בתשעה שיקים חתומים המשוכים מחשבון נאשמת 3, שנמסרו לו על-ידי נאשם 2 כאמור, תמורת השירותים שנתן פרחי.

55.               פרחי רשם חשבוניות וקבלות של חברת "מומנטום הפקות בע"מ" לנאשמת 3 והעבירן לנאשם 1 שמסרן לנאשם 2.

56.               ביום 01.08.99, או סמוך לכך, נפגשו נאשם 1 ופרחי. במהלך הפגישה, מסר נאשם 1 לפרחי שיק שמספרו 1027 על סך 60,000$ המשוך מחשבון ה- College (להלן: "השיק הזר לפרחי"), אותו קיבל כמפורט בסעיף 26 לחלק הכללי, כתשלום נוסף עבור השירותים שנתן פרחי.

57.               בתיאום עם נאשם 1, הוציא פרחי חשבונית מספר 148, מיום 01.08.99 וקבלה מספר 143 מיום 23.08.99 עבור ה- College. פרחי מסר את החשבונית והקבלה הנ"ל לידי נאשם 1.

58.               במעשיו אלה שילם נאשם 1 , בסיועו של נאשם 2, תמורת השירותים שנתן פרחי לקמפיין שרון, באמצעות השיקים החתומים של נאשמת 3. כמו-כן שילם נאשם 1, תמורת השירותים שנתן פרחי, באמצעות השיק הזר לפרחי (להלן כולם ביחד: "התשלומים לפרחי") ולא באמצעות שיקים המשוכים מהחשבון הרשמי - התשלומים לפרחי מפורטים בנספח.

59.               נאשם 1 לא דיווח למטה הרשמי על התשלומים לפרחי וכתוצאה מכך, לא דווחו התשלומים הנ"ל, במסגרת דו"ח הכנסות והוצאות של המטה הרשמי בפריימריס 99', למוסד לביקורת, כנדרש על-פי דין.

60.               במעשיהם אלה תרמו נאשמים 2 ו-3, באמצעות נאשמת 3, בניגוד לדין תרומות בסך של 781,000₪, לקמפיין שרון.

61.               במעשיו אלה קיבל נאשם 1 תרומות מנאשמים 2 ו-3, בניגוד לדין, בסך כולל של 781,000₪, למימון קמפיין שרון. כמו-כן, קיבל נאשם 1 תרומות מתאגיד בחו"ל בסכום נוסף של 60,000$, בניגוד לדין, למימון קמפיין שרון.

62.               במעשיו אלה הוציא נאשם 1, בניגוד לדין ובסיועו של נאשם 2, הוצאות בסך של 781,000₪ באמצעות שיקים המשוכים מחשבון נאשמת 3 ולא באמצעות שיקים המשוכים מהחשבון הרשמי.

63.               במעשיו אלה הוציא נאשם 1, בנוסף ובניגוד לדין, הוצאות בסך של 60,000$ באמצעות שיק מתאגיד בחו"ל ולא באמצעות שיק המשוך מהחשבון הרשמי.

 

ה.         משה גולדברג  – חברת "121 תקשורת ישירה"

64.               במהלך חודש יולי 1999, פנה נאשם 1 למשה גולדברג (להלן: "גולדברג"),  בעל חברת "121 תקשורת ישירה בע"מ" (להלן: "תקשורת ישירה") העורכת, בין השאר, סקרי דעת קהל וטלמרקטינג וביקשו ליתן הצעת מחיר עבור ביצוע סקרי דעת קהל בנושא הפריימריס בליכוד עבור קמפיין שרון. נאשם 1 וגולדברג סיכמו ביניהם את תנאי העסקתו של גולדברג (להלן: "השירותים שנתן גולדברג").

65.               במהלך תקופת הבחירות העביר נאשם 1 לגולדברג הנחיות לביצוע הסקרים הנ"ל וקיבל ממנו, במספר הזדמנויות, את תוצאות הסקרים בדו"חות יומיים ומצטברים.

66.               במהלך החודשים אוגוסט 1999 וספטמבר 1999, שילם נאשם 1, על דעתו של נאשם 2, לתקשורת ישירה סך כולל של 730,047₪, כל זאת בארבעה שיקים חתומים המשוכים מחשבון נאשמת 3, שנמסרו לו על-ידי נאשם 2 כאמור, תמורת השירותים שנתן גולדברג.

67.               גולדברג רשם חשבוניות וקבלות של תקשורת ישירה לנאשמת 3. בידיעת נאשם 2, מסר נאשם 1 לגולדברג את כתובת משרדה של נאשמת 3 והורה לו לשלוח את החשבוניות והקבלות הנ"ל לכתובת זו.

68.               במהלך חודש יולי 1999, בשתי הזדמנויות שונות, שילם נאשם 1 לגולדברג באמצעות שני שיקים המשוכים מחשבון ה- College, אותם קיבל כמפורט בסעיף 26 לחלק הכללי, כתשלום נוסף עבור השירותים שנתן גולדברג, על-סך 100,000$ כל אחד (להלן: "שני השיקים מה-College").

69.               לבקשת נאשם 1 רשם גולדברג ל- College חשבוניות וקבלות של תקשורת ישירה, מיום 07.07.99 ומיום 18.07.99 (להלן: "שתי החשבוניות ל-College").

70.               בהתאם להנחייתו של נאשם 1 רשם גולדברג על גבי שתי החשבוניות ל- College פרטים באופן הנחזה להראות כאילו השירותים שניתנו על-ידי גולדברג ניתנו ל- College, למרות שבפועל ניתנו אלה לקמפיין שרון. גולדברג העביר את החשבוניות של תקשורת ישירה לנאשם 1.

71.               במעשיו אלה, שילם נאשם 1 בסיועו של נאשם 2, תמורת השירותים שנתן גולדברג לקמפיין שרון, באמצעות השיקים החתומים של נאשמת 3. כמו-כן, שילם נאשם 1, תמורת השירותים שנתן גולדברג, באמצעות שני השיקים מה- College (להלן כולם ביחד: "התשלומים לגולדברג") ולא באמצעות שיקים המשוכים מהחשבון הרשמי -  התשלומים לגולדברג מפורטים בנספח.

72.               נאשם 1 לא דיווח למטה הרשמי על התשלומים לגולדברג וכתוצאה מכך, לא דווחו התשלומים הנ"ל, במסגרת דו"ח הכנסות והוצאות של המטה הרשמי בפריימריס 99', למוסד לביקורת, כנדרש על-פי דין.

73.               במעשיהם אלה תרמו נאשמים 2 ו-3, באמצעות נאשמת 3, בניגוד לדין תרומות בסך של 730,047₪, לקמפיין שרון.

74.               במעשיו אלה קיבל נאשם 1 תרומות מנאשמים 2 ו-3, בניגוד לדין, בסך כולל של 730,047₪, לקמפיין שרון. כמו-כן, קיבל נאשם 1 תרומות מתאגיד בחו"ל בסכום נוסף של 200,000$, בניגוד לדין, לקמפיין שרון.

75.               במעשיו אלה הוציא נאשם 1 בניגוד לדין ובסיועו של נאשם 2, הוצאות בסך של 730,047₪ באמצעות שיקים משוכים מחשבון נאשמת 3 ולא באמצעות שיקים המשוכים מהחשבון הרשמי.

76.               במעשיו אלה הוציא נאשם 1, בנוסף ובניגוד לדין, הוצאות בסך 200,000$ באמצעות שיקים מתאגיד בחו"ל ולא באמצעות שיקים המשוכים מהחשבון הרשמי.

 

ו.          קלמן גייר

77.               במחצית השנייה של חודש יוני 99', פנה נאשם 1 לקלמן גייר, כלכלן העוסק במחקר, ייעוץ ועריכת סקרים (להלן: "גייר"), בבקשה לערוך סקרים שבועיים בנוגע לבחירות עבור קמפיין שרון וסיכם עימו את פרטי ההתקשרות ביניהם ותנאי העסקתו של גייר עבור קמפיין שרון (להלן: "השירותים שנתן גייר").

78.               כמו כן סוכם בין נאשם 1 לגייר כי מהכספים שיקבל גייר, יעביר האחרון סך של 60,000$ ליועץ התקשורת אייל ארד (להלן: "ארד") עבור שירותיו לקמפיין שרון.

79.               ממצאי הסקרים הנ"ל, הוצגו על-ידי גייר לנאשם 1, לאריאל שרון ולמשתתפים נוספים בישיבות שנערכו מעת לעת.

80.               במהלך התקופה שבין אוגוסט 1999 לנובמבר 1999, נפגשו נאשם 1 וגייר, במספר הזדמנויות, ברכביהם של נאשם 1 או גייר. במהלך הפגישות שילם נאשם 1 לגייר, על דעתו של נאשם 2, סך כולל של 729,124₪, תמורת השירותים שנתן גייר, בחמישה שיקים חתומים המשוכים מחשבון נאשמת 3, שנמסרו לו על-ידי נאשם 2 כאמור, שחלקם הוכן מראש וחלקם האחר, מולא על-ידי נאשם 1 במהלך אותן פגישות. מתוך סכום זה, העביר גייר לארד סך של 263,000₪.

81.               גייר רשם חשבוניות וקבלות לנאשמת 3. בידיעת נאשם 2, מסר נאשם 1 לגייר את כתובת משרדה של נאשמת 3 והורה לו לשלוח חלק מהחשבוניות והקבלות הנ"ל לכתובת זו ואת חלקן האחר מסר לידי נאשם 1 שהעבירן לנאשם 2.

82.               במעשיו אלה, שילם נאשם 1  בסיועו של נאשם 2, תמורת השירותים שנתן גייר לקמפיין שרון, באמצעות השיקים החתומים של נאשמת 3 (להלן: "התשלומים לגייר") ולא באמצעות שיקים המשוכים מהחשבון הרשמי - התשלומים לגייר מפורטים בנספח.

83.               נאשם 1 לא דיווח למטה הרשמי על התשלומים לגייר וכתוצאה מכך, לא דווחו התשלומים הנ"ל, במסגרת דו"ח הכנסות והוצאות של המטה הרשמי בפריימריס 99', למוסד לביקורת, כנדרש על-פי דין.

84.               במעשיהם אלה תרמו נאשמים 2 ו-3, באמצעות נאשמת 3, בניגוד לדין תרומות בסך של 729,124₪ לקמפיין שרון.

85.               במעשיו אלה קיבל נאשם 1 תרומות מנאשמים 2 ו-3, בניגוד לדין, בסך כולל של  729,124₪ לקמפיין שרון.

86.               במעשיו אלה הוציא נאשם 1, בניגוד לדין ובסיועו של נאשם 2, הוצאות בסך של 729,124₪ באמצעות שיקים משוכים מחשבון נאשמת 3 ולא באמצעות שיקים המשוכים מהחשבון הרשמי.

ז.          סיכום

87.               נאשמים 2 ו-3 תרמו, באמצעות נאשמת 3 ובניגוד לדין תרומות בסך כולל של כ- 4,722,954₪ לקמפיין שרון.

88.               נאשם 1 קיבל מנאשמים 2 ו-3, בניגוד לדין, תרומות בסך כולל של כ- 4,722,954₪ לקמפיין שרון.

89.               בנוסף, קיבל נאשם 1 מתאגיד זר, בניגוד לדין, תרומות בסך כולל של 300,000$ ומהמכון לביטחון ושלום, בניגוד לדין, תרומות בסך כולל של 47,876.40₪ לקמפיין שרון.

90.               סך הכל קיבל נאשם 1 תרומות למימון מערכת הבחירות של קמפיין שרון, סכומים של כ- 4,770,830₪ ו- 300,000$ - סכומים העולים ביותר מחמישה מיליון ש"ח מעל לתקרת סכום התרומות המקסימאלית המותרת על-פי דין.

91.               נאשם 1 הוציא בניגוד לדין ובסיועו של נאשם 2, הוצאות בסך כולל של כ- 4,722,954₪, למימון פעילותם של ספקים ונותני שירותים עבור קמפיין שרון, באמצעות שיקים המשוכים מחשבון נאשמת 3 ולא באמצעות שיקים המשוכים מהחשבון הרשמי.

92.               נאשם 1 הוציא למימון פעילותם של ספקים ונותני שירותים עבור קמפיין שרון, בנוסף ובניגוד לדין, הוצאות בסך כולל של כ-47,876₪ ו- 300,000$ באמצעות שיקים מתאגידים בארץ ובחו"ל ולא באמצעות שיקים המשוכים מהחשבון הרשמי.

93.               נאשם 1 הוציא למימון קמפיין שרון, הוצאות בסך כולל של כ- 4,770,830₪ ו-300,000$, סכום העולה על חמישה מיליון ש"ח מעל לתקרת סכום ההוצאות המקסימאלית המותרת על-פי דין.

94.               נאשם 2 סייע לנאשם 1 להוציא למימון קמפיין שרון, ובניגוד לדין, הוצאות בסך כולל של כ-4,722,954₪, סכום העולה בכשלושה מיליון ושמונה מאות אלף ש"ח על תקרת סכום ההוצאות המקסימאלית המותרת על-פי דין.

95.               נאשם 1 לא דיווח למטה הרשמי על קבלת התרומות שהתקבלו וההוצאות שהוצאו במסלול הסמוי למימון קמפיין שרון ובמעשיו הנ"ל מנע דיווח כאמור.

 

 

הוראות החיקוק בהן מואשם נאשם 1:

 

1.         קבלת תרומה אסורה – עבירות על סעיף 28כו(א)(1) ביחד עם סעיף 28ד לחוק המפלגות, התשנ"ב – 1992.

2.         קבלת סכומים מעל למותר – עבירות על סעיף 28כו(א)(1) ביחד עם סעיף 28ח וסעיף 28ט  לחוק המפלגות, התשנ"ב – 1992.

3.         הוצאת סכומים מעל למותר – עבירות על סעיף 28כו(א)(2) ביחד עם סעיף 28ח וסעיף 28ט לחוק המפלגות, התשנ"ב – 1992.

4.         אי ניהול מערכת חשבונות כנדרש – עבירה על סעיף 28כו(ג) ביחד עם סעיף 28יט לחוק המפלגות, התשנ"ב – 1992.

 

הוראות החיקוק בהן מואשם נאשם 2:

 

1.         מתן תרומה אסורה – עבירות על סעיף 28כו(א)(3) ביחד עם סעיף 28ד וסעיף 28ו לחוק המפלגות, התשנ"ב – 1992.

2.         סיוע להוצאת סכומים מעל למותר – עבירות על סעיף 28כו(א)(2) ביחד עם סעיף 28ח וסעיף 28ט לחוק המפלגות, התשנ"ב – 1992 ביחד עם סעיף 31 לחוק העונשין – התשל"ז – 1977.

 

הוראת החיקוק בה מואשמת נאשמת 3:

 

מתן תרומה אסורה – עבירות על סעיף 28כו(א)(3) ביחד עם סעיף 28ד וסעיף 28ו לחוק המפלגות, התשנ"ב – 1992.

 


אישום שני (נגד נאשם 1 בלבד):

 

א.        העובדות

1.                   העובדות המפורטות במבוא ובאישום הראשון מהוות חלק בלתי נפרד מאישום זה.

רישום כוזב במסמכי הליכוד

2.                   במהלך התקופה הרלוונטית לכתב אישום זה, לא דיווח נאשם 1 למטה הרשמי, ביודעין ובכוונה לרמות, על כל אותם כספים שנתקבלו כתרומות עבור קמפיין שרון ועל כל התשלומים במסלול הסמוי וההוצאות, בסך כולל של כ- 4,770,830₪ ו- 300,000$ (כמפורט באישום הראשון), על אף שחייב היה לעשות כן על-פי דין (להלן: "המצג הכוזב למטה הרשמי").

3.                   עובר לתחילתה של תקופת הבחירות, הוקמה בליכוד ועדת בחירות מרכזית בראשותו של השופט (בדימוס) אורי שטרוזמן (להלן: "הועדה"). מזכיר הועדה היה רפי דואק (להלן: "דואק"). בישיבות הועדה נטלו חלק אף נציגי שלושת המועמדים.

4.                   לבקשת ליבר, ריכז אליעזר וכטל מטעם חברת נ.ח.ל. (להלן: "וכטל") את הטיפול בהנהלת החשבונות עבור המטה הרשמי. וכטל ריכז את כל החומר שקיבל מהמטה הרשמי והעבירו למשרדו של יועץ המס אורי צוקר (להלן: "צוקר"), לצורך הכנת הדיווחים הנדרשים למוסד לביקורת על-פי דין, לרבות דו"ח מוקדם ודו"ח מסכם: "דו"חות הכנסות והוצאות פריימריס לראשות הליכוד 1999 – אריאל שרון".

5.                   עובר ובסמוך לתאריכים 10.08.99 ו-29.08.99 הכין צוקר עבור אריאל שרון דו"חות הכנסות והוצאות מקוצרים לתקופות שנסתיימו בימים 31.07.99 ו-23.08.99 בהתאמה (להלן: "הדו"חות המוקדמים").

6.                   כתוצאה ממעשיו ומחדליו של נאשם 1, המפורטים בחלק הכללי ובאישום הראשון דלעיל, ושאותם לא הביא נאשם 1 לידיעתם של צוקר וליבר, לא רשם צוקר בדו"חות המוקדמים את סך כל התרומות שהועברו עבור קמפיין שרון לנאשם 1, עד אותם מועדים, לא ציין את שמות כל התורמים ולא כלל בדו"חות המוקדמים הנ"ל את כל הכספים, ששילם נאשם 1 בסיוע נאשם 2, עד אותו מועד, לספקים ונותני שירותים עבור קמפיין שרון.

7.                   עובר ובסמוך לתאריכים 12.08.99 ו-29.08.99 נפגש ליבר עם אריאל שרון והעביר לעיונו ולחתימתו את הדו"חות המוקדמים (להלן – "הפגישות"). במהלך הפגישות עיין אריאל שרון בדו"חות המוקדמים וחתם על תצהירים המאמתים את נכונות האמור בהם (להלן – "התצהירים הנלווים לדו"חות המוקדמים"). ליבר נטל את הדו"חות המוקדמים והתצהירים הנלווים והעבירם לדואק.

8.                   ביום 01.11.99 או בסמוך לכך, נתקיימה פגישה בין נאשם 1, ליבר וצוקר במהלכה דנו השלושה בנתונים לצורך הכנתו של "דו"ח הכנסות והוצאות פריימריס לראשות הליכוד 1999 - אריק שרון" (להלן: "הדו"ח המסכם"). אף במהלך אותה פגישה לא הביא נאשם 1 לידיעת צוקר וליבר את מעשיו המפורטים בחלק הכללי ובאישום הראשון דלעיל.

9.                   ביום 03.11.99 הכין צוקר את הדו"ח המסכם, לפיו סכום ההכנסות הכולל המדווח (התרומות) שקיבל קמפיין שרון, עמד על 139,776₪ וסך ההוצאות הכולל המדווח שהוצאו למימון קמפיין שרון, עמד על 972,396₪. כאמור לעיל, דו"ח זה היה כוזב (שלא בידיעת צוקר וליבר) באשר למעשה עמדו התרומות על סך כולל של למעלה משישה מיליון ש"ח וההוצאות על סך כולל של למעלה משבעה מיליון ש"ח.

10.               סמוך לאחר מכן, נטל צוקר את הדו"ח המסכם ונפגש עם אריאל שרון. במהלך הפגישה, חתם אריאל שרון על-גבי הדו"ח המסכם. צוקר העביר את הדו"ח המסכם לרו"ח אלעד מאירי, ממשרדו של רו"ח אביגדור יצחקי.

11.               במעשיו המתוארים לעיל, גרם נאשם 1 למטה הרשמי, ביודעין ובכוונה לרמות, להכין דו"חות מוקדמים ודו"ח מסכם כוזבים באופן הנחזה להראות כאילו סך התרומות שקיבל קמפיין שרון היה 139,776₪ בעוד שבפועל, קיבל אריאל שרון למעלה משישה מיליון ש"ח תרומות במסלול הסמוי.

12.               כתוצאה מהמצג הכוזב שהעביר נאשם 1 למטה הרשמי, רשם המטה רשמי והעביר למוסד לביקורת דוחות מוקדמים כוזבים ודוח מסכם כוזב לפיהם סך התרומות היה 139,776₪ בלבד.

13.               במעשיו המתוארים לעיל, גרם נאשם 1 למטה הרשמי, ביודעין ובכוונה לרמות, להכין דו"חות מוקדמים ודו"ח מסכם כוזבים באופן הנחזה להראות כאילו סך ההוצאות שהוצאו למימון קמפיין שרון היה 972,396₪ בעוד שבפועל נתקבלו תרומות והוצאו הוצאות במסלול הסמוי בסך העולה על שישה מיליון ש"ח.

14.               כתוצאה מהמצג הכוזב שהעביר נאשם 1 למטה הרשמי, רשם המטה רשמי והעביר למוסד לביקורת דו"חות מוקדמים כוזבים ודו"ח מסכם כוזב לפיהם סך ההוצאות היה 972,396₪ בלבד.

15.               במעשיו אלה גרם ביודעין נאשם 1 לאריאל שרון לחתום על התצהירים הנלווים לדו"חות המוקדמים בהציגו מצג כוזב לפיו הנתונים בדו"חות המוקדמים מלאים ומדויקים, בעוד שבפועל השמיט נאשם 1 ביודעין את כל התרומות שנתקבלו במסלול הסמוי וההוצאות שהוצאו במסגרת זו.

 

 

 

הוראות החיקוק בהן מואשם נאשם 1 בלבד:

 

1.         רישום כוזב במסמכי תאגיד – עבירות על סעיף 423 לחוק העונשין, התשל"ז – 1977.

2.         שבועת שקר – עבירה על סעיף 239 לחוק העונשין, התשל"ז – 1977.

3.         מסירת דו"ח של מועמד - עבירה על סעיף 28כו(ד) ביחד עם סעיף 28כא(ב) לחוק המפלגות, התשנ"ב– 1992.

 

אישום שלישי (נגד נאשמים 1 ו-2 בלבד):

 

א.        העובדות

1.         העובדות המפורטות במבוא ובאישומים הראשון והשני מהוות חלק בלתי נפרד מאישום זה.

הפרת אמונים באננקס

2.                   כפי שתואר לעיל בחלק הכללי ובאישום הראשון, שילם נאשם 1, על דעתו של נאשם 2, לספקים ולנותני השירותים שניתנו לקמפיין שרון בשקים החתומים על-ידי נאשם 2.

3.                   נאשם 1, על דעתו של נאשם 2, הנחה חלק מהספקים ומנותני השירותים שניתנו לקמפיין שרון לרשום פרטים בחשבוניות ובקבלות שהוצאו על-ידם באופן שנחזה להראות כאילו ניתנו השירותים לנאשמת 3 (להלן באישום זה: "החשבוניות"). הכל כפי שפורט בחלק הכללי ובאישום הראשון דלעיל.

4.                   במהלך השנים 1999 – 2001, קיבל נאשם 2 מנאשם 1 ומהספקים ונותני השירותים, בין היתר, את החשבוניות, ריכזן והכין רשימות בנוגע לכספים שנתקבלו מתאגידים בחו"ל ובנוגע לתשלומים שבוצעו מחשבון הבנק של נאשמת 3 (להלן ביחד: "מסמכי החברה") וכל זאת בידיעת נאשם 1 ועל-פי הנחיותיו.

5.                   לאחר שפורסם בכלי התקשורת על כך שמבקר המדינה פתח בחקירה בכל הקשור למימון מערכות הבחירות בין השנים 1999 - 2001 (להלן: "חקירת  המבקר"), פנה נאשם 2 ביום 09.04.01 או בסמוך לכך, לוייסגלס על-מנת שהלה יסייע בידו בהכנת דו"חות כספיים עבור נאשמת 3 לשנים 1999 ואילך (להלן: "הדו"חות הכספיים").

6.                   לאחר שוייסגלס הפנה את נאשם 2 לאביר, העביר נאשם 2 לאביר את מסמכי החברה בידיעה כי הדו"חות הכספיים יציגו מצג לפיו התשלומים שולמו עבור שירותים שניתנו לנאשמת 3 ובהתאם למטרותיה (להלן: "המצג לאביר") והלה העבירם למשרד רו"ח שטראוס-לזר לצורך הכנת דו"חות כספיים.

7.                   בהסתמך על המצג לאביר ומסמכי החברה, הכינה רו"ח דברת דגן ממשרד רו"ח שטראוס-לזר (להלן: "רו"ח דגן"), את הדו"חות הכספיים לפיהם התשלומים ששילמה נאשמת 3 היו עבור פעילויותיה ובהתאם למטרותיה למרות שבפועל התשלומים מחשבון נאשמת 3 ניתנו לקמפיין שרון.

8.                   במעשיהם המתוארים לעיל ובמטרה להסוות את קיומו של המסלול הסמוי, גרמו ביודעין נאשמים 1 ו-2, אגב מילוי תפקידו של נאשם 2, לרו"ח דגן להכין דו"חות כספיים, עבור נאשמת 3, אשר אינם משקפים נכונה את השימוש שנעשה בפועל בכספי נאשמת 3.  

9.                   במעשיהם אלה הפרו נאשמים 1 ו-2 את אמון נאשמת 3 ועשו זאת במטרה להסתיר את כל התשלומים ששולמו במסלול הסמוי ולהציג מצג לפיו הספקים ונותני השירותים ביצעו עבודתם עבור נאשמת 3 והגשמת מטרותיה. בכך פגעו נאשמים 1 ו-2 בנאשמת 3 ופעלו באופן שלא הוצהר מפורשות במטרותיה.

 

הוראת החיקוק בה מואשמים נאשמים 1 ו-2 בלבד:

                                              

הפרת אמונים בתאגיד – עבירה על סעיף 425 לחוק העונשין, התשל"ז – 1977.

 

 

 

 

 

 

 

____________________

גל לברטוב, עו"ד

מנהל המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה

 

____________________

נאוה הורוביץ, עו"ד

סגן בכיר א' וממונה

בפמת"א (פלילי)

____________________

צחי הבדלי, עו"ד

עוזר לפמת"א (פלילי)

 

____________________

ארז נוריאלי, עו"ד

סגן בכיר לפמת"א (פלילי)

 

תל-אביב,      ‏י"ט תמוז תשס"ה ;            26 יולי 2005

פמת"א: א/2594/03; פ.א. 55/01-2 אח"ק - יאח"ה

ג.         עדי התביעה:

 

                               1.            מ.א. 47873-5, סנ"צ נחום לוי, משטרת ישראל, היחידה הארצית לחקירות הונאה, רח' רזיאל 9 בת-ים.

                               2.            מ.א 1045665, פקד רמי תמם, משטרת ישראל, היחידה הארצית לחקירות הונאה, רח' רזיאל 9 בת-ים.

                               3.            מ.א 104508-7, פקד רוני לוי, משטרת ישראל, היחידה הארצית לחקירות הונאה, רח' רזיאל 9 בת-ים.

                               4.            מ.א 104507, פקד יוסף בנצקי, משטרת ישראל, היחידה הארצית לחקירות הונאה, רח' רזיאל 9 בת-ים.

                               5.            אביגדור יצחקי רח' יהלום 26, פתח-תקוה.

                               6.            אברהם פרחי- עמק החולה 6/7 מודיעין.

                               7.            אורי צוקר רח' רמח"ל 8, רחובות.

                               8.            אורי שטרוזמן – שכונת תלמי מנשה 42, באר-יעקב.

                               9.            אורי שני רח' עמרי 30, תל-אביב.

                           10.            אייל ארד רח' קרפל ליפא 21, תל-אביב.

                           11.            אייל חומסקי רח' מחולה 11, רמת-אפעל.

                           12.            אילנה אסטרייך- רח' קיבוץ גלויות 5, חולון.

                           13.            איריס גולדמן רח' קדושי מצרים 19, יהוד.

                           14.            איתן הברמן, עו"ד- פועלי ציון 17, הרצליה.

                           15.            אליעזר וכטל רח' עמק אילון 18ב', שוהם.

                           16.            אלעד מאירי רח' הדרור 14, הוד השרון.

                           17.            אריה עציוני רח' איריס 20, כפר-סבא.

                           18.            גדעון גדות רח' בועז 10 רמת-השרון.

                           19.            דב וייסגלס - קהילת וילנה 21, רמת-השרון.

                           20.            דברת דגן- רח' מבוא גילת 7/1, תל-אביב.

                           21.            דוד ברמן רח' שונית 2, כפר ויתקין.

                           22.            דוד ספקטור- רח' השיקמה 30, סביון.

                           23.            דורון שמואלי מושב עין-ורד.

                           24.            הרולד סימון בית רוזמרין, רח' יהושע בן נון 2 , הרצליה פיתוח.

                           25.            הרצל גדז'- רח' חומה ומגדל 33/1, קריית-חיים.

                           26.            יונתן שפירא רח' סוטין 11, תל-אביב.

                           27.            יעקב הרשקוביץ רח' ראובן ובת שבע 11א, ראשון לציון.

                           28.            יעקב כץ דולצ'ין 15, תל-אביב.

                           29.            יצחק אביר- רח' הל"ה 2, גבעתיים.

                           30.            מירב כתריאל המחתרת 9 אבן-יהודה.

                           31.            מרדכי פרידמן רח' גלעד 26, כוכב יאיר.

                           32.            משה גולדברג רח' העצמאות 20, בנימינה.

                           33.            עופר שליכטר רח' גורדון 8/5 כפר-סבא.

                           34.            צבי ליבר – בארי 1, תל-אביב.

                           35.            קלמן גייר רח' אלימלך 4, פתח-תקוה.

                           36.            קרובי סלומון- רח' הרדופים 15/6, יקנעם עילית.

                           37.            ראובן אדלר רח' התנאי 7 , הרצליה.

                           38.            רבקה בכר- רח' ירושלים 88, אזור.

                           39.            רחל גולדבלט רח' כ"ג 2, גבעתיים.

                           40.            רענן גיסין, ד"ר רח' נורדאו 2, ראשון-לציון.

                           41.            רפאל דואק רח' גיסין 3 ראשון-לציון.

                           42.            שרה אלמן רח' פיינשטיין 69, תל-אביב.

                           43.            שרון שטרקר רח' המחתרת 9 אבן-יהודה.

                           44.            תמר מנשרוב רח' אלופי צה"ל 33, חולון.

                           45.            Herbert Wolfe- יוזמן על-ידי פמת"א

                           46.            Stanley Weiss- יוזמן על-ידי פמת"א

                           47.            Arnold Schlesinger- יוזמן על-ידי פמת"א

                           48.            Arnold Forester- יוזמן על-ידי פמת"א

                           49.            Edwin Litwin Simor - יוזמן על-ידי פמת"א

                           50.            מ.א 591461, רפ"ק דני כחלון, משטרת ישראל, היחידה הארצית לחקירות הונאה, רח' רזיאל 9 בת-ים.

                           51.            מ.א 1076751, מפקח אבי מייברג, משטרת ישראל, היחידה הארצית לחקירות הונאה, רח' רזיאל 9 בת-ים.

                           52.            מ.א 46323, רפ"ק רצון אריה, משטרת ישראל, היחידה הארצית לחקירות הונאה, רח' רזיאל 9 בת-ים.

                           53.            מ.א 40291-7, רפ"ק יהודה בר-פנחס, משטרת ישראל, היחידה הארצית לחקירות הונאה, רח' רזיאל 9 בת-ים.

                           54.            רפ"ק יורם נעמן - משטרת ישראל, היחידה הארצית לחקירות הונאה, רח' רזיאל 9 בת-ים.

                           55.            מ.א 59946-4, רס"ב ישי בן דרור, משטרת ישראל, היחידה הארצית לחקירות הונאה, רח' רזיאל 9 בת-ים.

                           56.            רפ"ק שבתאי עוז (מחשב), משטרת ישראל, היחידה הארצית לחקירות הונאה, ח' רזיאל 9 בת-ים.

                           57.            מפקח ניר אלקבץ (מחשב), משטרת ישראל, היחידה הארצית לחקירות הונאה, רח' רזיאל 9 בת-ים.

                           58.            רפ"ק יואל שפנר (מחשב), משטרת ישראל, היחידה הארצית לחקירות הונאה, רח' רזיאל 9 בת-ים.

                           59.            מ.א 591826, סמדר קאפח, (מתמללת) - משטרת ישראל, היחידה הארצית לחקירות הונאה, רח' רזיאל 9 בת-ים.

                           60.            שרון גונן (מתמללת) - משטרת ישראל, היחידה הארצית לחקירות הונאה, רח' רזיאל 9 בת-ים.

                           61.            צבי משה (מתמלל – מזהה קולות) - משטרת ישראל, היחידה הארצית לחקירות הונאה, רח' רזיאל 9 בת-ים.

                           62.            עדי אלבוכר (מתמללת) - משטרת ישראל, היחידה הארצית לחקירות הונאה, רח' רזיאל 9 בת-ים.

                           63.            שרי נוי (מתמללת) - משטרת ישראל, היחידה הארצית לחקירות הונאה, רח' רזיאל 9 בת-ים.

                           64.            יפית גבאי (מתמללת) - משטרת ישראל, היחידה הארצית לחקירות הונאה, רח' רזיאל 9 בת-ים.

                           65.            ינאי סימי (מתמללת) - משטרת ישראל, היחידה הארצית לחקירות הונאה, רח' רזיאל 9 בת-ים.

                           66.            רנ"ג חנה בריקמן (מתמללת) - משטרת ישראל, היחידה הארצית לחקירות הונאה, רח' רזיאל 9 בת-ים.

                           67.            רפ"ק אורית דן (מתמללת) - משטרת ישראל, היחידה הארצית לחקירות הונאה, רח' רזיאל 9 בת-ים.

 

 

הודעה לנאשמים

 

הנאשמים יכולים לבקש שימונה להם סנגור ציבורי אם מתקיים בהם אחד התנאים לזכאות נאשם לייצוג המנויים בסעיף 18(א) לחוק הסנגוריה הציבורית, תשנ"ו – 1996.